BLOG

Home / BLOG

Unë jam studente e vitit të tretë në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe kam monitoruar seanca gjyqësore në Gjykatën Themelore në Gjilan. Për sa i përket temës së lartëcekur mund të them që për mua si një studente ka qenë hera e parë që marr pjesë në një program të tillë prej të cilit nuk kisha menduar që do të përfitoja dhe kënaqësha në të njejtën kohë në mënyrën që pata rastin që gjithë kjo ekperiencë të më...

Gjatë kësaj eksperience si monitoruese seancash kam mësuar shumë rreth këtij profesioni, për vështirësitë  dhe për punën të cilën e kryejnë monitoruesit.   Per mua ishte një periudhë shumë e mirë, e cila më ka ndihmuar shumë për tu pregaditur profesionalisht  rreth profesioni tim si juriste.   Gjatë kësaj kohe kam marrë pjesë në seanca të ndryshme, ku kam parë dhe mësuar rreth sistemit gjyqësor, i cili është një sistem mirë i menagjuar nga gjyqtarët nëpër departamentet përkatëse   Kam pasur mundësinë që të kem qasje...

I was a part of the YIHR KS Court Monitoring Program during September. I went to the courtroom andwaited until around 12:00. Not all of the court sessions were held on time. During this time I had the chance to meet with different people that work at the court and I got well-informed about the job there.There were times that in a court session I wasn’t the only one monitoring. There were other interns or media representatives monitoring the session. During...

Eksperienca ime gjatë punës në Gjykatë, si monitoruese ka qenë mjaft efektive për mua sistudente e drejtësisë. Gjatë monitorimit të seancave në Gjykatën Themelore në Mitrovicë(Jug), shumica e seancave kanë qenë të publikuara ne web- faqen zyrtare dhe më kanë lehtësuar qasjen/monitorimini në to. Sa I përket stafit duke filluar nga sigurmi më kanë ndihmuar rreth çfarëdo paqartësie që kam hasur, kur kam kërkuar proces-verbalin e seances së shqyrtuar, nuk më është mohuar e drejta e posedimit nga gjyqtarët. Në...

Pjesëmarrja në programin e monitorimit të seancave gjyqësore ka qenë një përvojë me rëndësi të veçantë.  Rëndësia e këtij programi është vënë në pah qysh prej momentit të mbajtjes së trajnimit një ditor për  të drejtën e qasjes në dokumentet publike, trajnim i cili na ka ofruar njohuri më të mëdha në lidhje me Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.  Pa dyshim që si juristë në ardhje kemi pasur njohuri të mira rreth ligjeve dhe procedurave ligjore, por duke e pasur parasysh numrin voluminoz...

Detyra si monitoruese në Gjykatën Themelore në Prizren ka qenë një detyrë më ndryshe në kuadër tëprofesionit tim si juriste,evidentimi dhe aktivizimi kundrejt gabimeve eventuale në aspektin ligjor,etikdhe profesional sa i përket funksionimit dhe stafit të gjykatës ka ngritur më tutje kapacitetin tim rrethshërbimit dhe profesionalizmit tim në ambicien drejt drejtësisë.Duke marrë parasysh se Gjykata Themelore në Prizren ka efikasitetin më të dobët të Gjykatave nëKosovë me rreth 63%,konsideroj se monitorimet e tilla janë më se të nevojshme dhe në...