logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Lajme

Home / Lajme

Për të rritur transparencën dhe efikasitetin e punës në gjykata, projekti SMIL që implementohet në gjykata për të avancuar dhe zhvilluar raportohet statistikore në bashkëpunim me ekspertë nga projekti KOSEJ II DHE JSSP kanë dizajnuar raporte statistikore që janë të avancuara në bazë të indikatorëve të CEPEJ. Në këtë mënyrë është mundësuar mbledhja më efektive e të dhënave për të monitoruar punën e gjyqtarëve dhe gjykatave në përgjithësi. Këto raportë të avancuara do të bëjnë të mundur mbledhjen e numrit më...

Është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe Fondacionit Rene Cassin- Institutit Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut me qëllim krijimin e kornizës së bashkëpunimit në mes palëve. Ky memorandum synon konsolidimin e Fakultetit Juridik në fushën e të drejtës ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut, të drejtën humanitare dhe penale ndërkombëtare përmes shfrytëzimit të  ekspertizës të Fondacionit, si dhe duke bërë të mundur organizimin trajnimeve, konferencave dhe pjesëmarrjen e studentëve nga Fakulteti...

Ministrina e Drejtësisë ka bërë të ditur se është mbajtur grupi punues për finalizmin e projektligjin për të kompenzuar viktimat e krimit në të cilin janë adresuar komentet dhe propozimet që janë dhënë gjatë konsultave të mëhershme dhe nga publiku. Zëvendësministrja e Drejtësisë Nita Shala ka thënë që ky projektligj e bën programin për kompenzimin e viktimave të krimit më funksional dhe jep më shumë mbështetje për këto viktima. Gjithashtu Zëvendësministrja ka thënë që ndryshim-plotësimi i ligjit ka lehtësuar procedurat për...

Në një tryezë të rrumbullakët të organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë ditës së djeshme me përfaqësues nga sistemi i drejtësisë janë diskutuar sfidat për zbatimin e ligjit për t’u mbrojtur nga diskriminimi. Avokati i Popullit Naim Qelaj ka thënë që diskutimi ka për qëllim që të promovohet më shumë ky ligj dhe të identifikohet pse nuk ka zbatimin e duhur nga insitutcionet e drejtësisë. Gjithashtu, Qelaj ka thënë se duhet të vetëdijësohen qytetarët për ligjin dhe për përfitimet...

Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë monitorimit të punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka publikuar infografikën me gjetjet në periudhën nga marsi deri në shtator të këtij viti kur është konstituar Kuvendi. Nga 47 projektligje që janë proceduar nga Qeveria, 6 prej tyre janë miratuar, kurse 11 kanë kaluar në shqyrtim të parë raportohet nga Betimi për Drejtësi. Kuvendi i Kosovës gjatë kësaj kohe ka mbajtur 22 seanca prej të cilave 4 të jashtëzakonshme, 2 solemne dhe 16 seanca...

Ka ende zyrtarë të lartë që mbajnë më shumë se një pozitë drejtuese dhe paguhen me shtesa që tejkalojnë pagën bazë, duke dëmtuar kështu buxhetit e shtetit dhe duke mos zbatuar në praktikë Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit raporton Betimi për Drejtësi. Kjo temë trajtohet në emisionin “Iustitia” të cilin të plotë e gjeni KËTU....

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar një infografikë lidhur me gjetjet e monitorimit të punës së Qeverisë që nga marsi deri në gusht të vitit 2021. Gjetjet tregojnë që Qeveria nuk ka përmbushur planin legjislativ pasi numri më i madh i ligjeve që janë miratuar janë bartur nga qeveria paraprake. Nga 32 ligje të miratuara, tre ligje janë të reja kurse tre të tjera janë plotësim – ndryshime, ndërsa rreth 26 janë të bartura nga plani legjislativ i qeverisë së...

Në mbledhjen e 31 të Qeverisë së Republikës së Kosovës janë shqyrtuar dhe miratuar pesë projektligje ndër të cilat edhe projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Ndihmë Juridike Falas që do të përfshijë edhe dhjetë kategori që do të përfitojnë nga ndihma juridike falas. Ndër të tjera në këtë projektligj kategoritë që do të përfitojnë nga ndihma juridike falas janë viktimat e dhunës në familje, viktimat që janë dëshmitarë të dhunës në varësi të viktimave të dhunës në familje,...

Është mbajtur konsultimi publik nga Këshilli për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ku janë diskutuar komentet dhe rekomandimet lidhur me draftin final për Rregulloren për Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve të Shtetit raporton Drejtesia Sot. Ky komision ka diskutuar komentet dhe rekomandimet e shoqërisë civile si dhe të akterëve ndërkombëtarë që monitorojnë sistemin prokurorial në Kosovë. Drejtësia Sot ka dhënë 13 komente për këtë draft rregullore për të cilat gjeni më shumë informata KËTU....