Policia

Everything you need to know about your rights

Policia

Policia e Kosovës është institucion në kuadër të fushveprimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Roli i Policisë së Kosovës është ruajtja e rendit dhe qetësisë publike si dhe parandalimi i kriminalitetit. Policia e RKS-së është e organizuar në drejtori rajonale në shtatë (7) rajone: Prishtinë, Prizren, Gjakovë , Pejë, Gjilan, Ferizaj, Mitroicë e Jugut dhe e Veriut.

Autorizimet, detyrat si dhe organizimi i Policisë së Kosoës rregullohen me Ligjin  Nr. 04/L-076.

Disa nga detyrat e Policisë së RKS:

a)      ta mbrojë jetën, sigurinë dhe pronën e të gjithë personave;

b)      t’i mbrojë të drejtat  dhe lirit themelore të të gjithë personave;

c)      ta parandaloj rrezikun  ndaj qytetarëve  dhe ta mbaj rendin dhe sigurinë publike;

d)      t’i parandaloj dhe t’i zbuloj veprat penale;

e)      t’i hetoj veprat penale;

f)       të ofroj mbikëqyrje dhe kontroll për sigurinë në komunikacion;

g)      të ofroj mbikëqyrje dhe kontroll të kufijve;

h)      të ofroj ndihmë gjatë fatkeqësive natyrore dhe në raste të tjera emergjente; dhe

i)         të kryejë detyrat të tjera të parapara me ligjin në fuqi

Qytetarët mund ti drejtohen Policisë së RKS në numrin  kontaktues pa pagesë fix/mobile : 192.

Numrat kontaktues të Stacioneve Policore per secilin rajon mund ti gjeni në linkun e mëposhtem!

http://www.kosovopolice.com/sq/numrat-e-stacioneve-policore


Qytetarët mund të raportojnë çdo lloj rasti edhe nëpërmjet faqës zyrtare të Policisë së Kosovës në :

Të gjitha thirrjet në numrin 080019999 janë anonime, pa pagesë dhe konfidenciale.

Institucionet Tjera