Uncategorized

Home / Uncategorized

Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi në lexim të dytë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Sipas këtyre ndryshimeve, KPK do të ketë përbërje të balancuar sipas standardeve ndërkombëtare të konfirmuara nga Komisioni i Venecias. Përveç kësaj, procesi i përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit, i Kryeprokurorit të Shtetit, si dhe i kryeprokurorëve të prokurorive do të jetë transparent, i bazuar në kritere të qarta dhe meritor. ...

Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar amandamentin për të përfshirë Konventën e Këshillit të Evropës që parandalon dhe lufton dhunën ndaj gruas dhe dhunën në familje. E njohur si Konventa e Stambolli, kjo konventë cakton standarde për të parandaluar dhe luftuar dhunën ndaj grave dhe atë në familje. Me anë të kësaj konventë do të njihet detyrimi i shtetit për të parandaluar dhunën ndaj gruas, për mbrojtjen e viktimave dhe për t’i dënuar kryesit e krimit. Konventa e Stambollit përcakton se...