logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Author: edrejtajem

Home / Articles posted by edrejtajem

Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi në lexim të dytë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Sipas këtyre ndryshimeve, KPK do të ketë përbërje të balancuar sipas standardeve ndërkombëtare të konfirmuara nga Komisioni i Venecias. Përveç kësaj, procesi i përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit, i Kryeprokurorit të Shtetit, si dhe i kryeprokurorëve të prokurorive do të jetë transparent, i bazuar në kritere të qarta dhe meritor. ...

Në takimin e 288-të Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka emëruar dy gjyqtarë të Gjykatës së Apelit, Franciska Zhitija – Ymeri dhe Faton Bajrami, në pozitën gjyqtarë në Dhomën e shkallës së dytë të Gjykatës Komerciale. Gjyqtarët Krenar Berisha dhe Saranda Bogaj – Sheremeti janë avansuar në pozitën gjyqtarë në Dhomën e shkallës së dytë të Gjykatës Komerciale. Mandati i gjyqëtarëve fillon nga data 1 Qershor 2022. Lajmin e plotë e gjeni në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...

Zyra e Avokatit të Popullit publikoi opinionin ex officio nr. 39/2022 lidhur me vlerësimin e strukturës së re tarifore në Kosovë që trajton ligjshmërinë dhe të drejtat  që mund të jenë shkelur me vendimin e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) për përcaktimin e strukturës tarifore. Vendimi i ZRRE-së ka elemente të diskriminimit dhe trajtimit jo të barabartë ndaj konsumatorëve, si të tilla bien në kundërshtim me nenin 47 të Ligjit Nr. 05/L-084 për Rregullatorin e Energjisë ku theksohet domosdoshmëria që...

Raporti paraqet një pasqyrë të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2021, duke përfshirë problemet dhe sfidat më urgjente për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në lidhje me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19. Raporti vlerëson të drejtat civile dhe politike; të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; çështjet e të drejtave të njeriut që kanë të bëjnë me grupe dhe persona specifik në situata të cenueshme dhe...

Në mbledhjen e jashtëzakonshme të 286-të, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka emëruar Kryetaren e Gjykatës Themelore në Prizren. Pas rekomandimeve të komisioneve vlerësuese për intervistim, vlerësim dhe rekomandim të kandidatëve, me shumicë votash Kryetare e Gjykatës Themelore në Prizren u zgjodh gjyqtarja Shpresa Emra. Lajmin e plotë e gjeni në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...

Në mbledhjen e jashtëzakonshme të 286-të, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka emëruar Kryetarin e Gjykatës së Apelit.Pas rekomandimeve të komisioneve vlerësuese për intervistim, vlerësim dhe rekomandim të kandidatëve, me shumicë votash Kryetar i Gjykatës së Apelit u zgjodh gjyqtari Valon Totaj.Lajmin e plotë e gjeni në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. ...

Mund të them se eksperienca ime si monitoruese e seancave gjyqësore ka qenë e këndshme dhe përveç se më ka ofruar shumë njohuri, kam fituar edhe përvojë e cila pa dyshim do të më shërbej për të krijuar një të ardhme më të suksesshme gjatë viteve në vijim. Si një studente e drejtësisë jam mësuar me shumë literaturë, e qe shpesh herë di të jetë edhe pak monotone apo siç disa i thonë “e thatë”. Duke marrë po ashtu, parasysh se...

Procesi i monitorimit të seancave është një punë që kërkon mjaft përgjegjësi dhe përkushtim, e gjithashtu përbën një eksperiencë që zgjeron njohuritë në aspektin praktik të së drejtës. Për jurist, e sidomos për student që janë në rrugën e formësimit të profesionit të juristit, është një praktikë e mrekullueshme të qenurit pjesë e projektit për monitorimin e seancave gjyqësore. Kjo punë, jo vetëm që na jep një formësim të njohjes së funksionimit të procedurës gjyqësore, por edhe është një eksperiencë, që...

Nga ky program kam përfituar eksperiencë të jashtzakonshme lidhur me punën e gjykatave. Në fillim të programit kemi mbajtur tajnimin për të drejtën e qasjes në dokumentet zyrtare ku kemi mësuar për ligjin për qasje në dokumente publike dhe si ta bëjmë kërkesën për të qasur në këto dokumente. Nga ky trajnim kemi përfituar shumë sepse jemi angazhuar bashkë me kolegët dhe i kemi parashtruar kërkesat për qasjen e dokumenteve në shumë institucione dhe me këtë e kemi promovuar edhe...