logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Author: edrejtajem

Home / Articles posted by edrejtajem

Është mbajtur një tryezë diskutimi lidhur me themelimin e Gjykatës Komerciale në Kosovë, nevojën për themelimin e kësaj gjykate, rreth sfidave dhe pritshmërive nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Sipas kësaj organizate krijimi i Gjykatës Komercialë sipas vlerësimeve do të sjellë më shumë dëme se dobi, pasi kohëzgjatja për të zgjidhur lëndët do të merr të njëjtën kohë sikur të bëhet shqyrtimi në departamentin e Gjykatës Themelore. Edhe profesori në fakultetin juridik Visar Morina ka thënë se mungon analizë e duhur...

Nëntëmbëdhjetë organizata nga shoqëria civile duke përfshirë edhe YIHR KS, kanë reaguar lidhur me kërkesën për konfidencialitet të Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e anëtarit të Bordit për Ankesa të Mediave. Përmes këtij reagimi është kërkuar që deputetët e komisionit të tërheqin iniciativën si dhe të lejohen organizatat e shoqërisë civile si dhe aktivitët për të monitoruar lirshëm. Organizatat kanë kundërshtuar fuqishëm iniciativën e deputetëve që tenton të heshtë shoqërinë civile dhe aktivistët pasi kufizimet që përcaakton Marrëveshja për Konfidencialitet janë në...

Në rastet penale që zhvillohen në gjykatat themelore në Kosovë shpesh mungojnë kushtet ligjore për të mbajtur seancën gjyqësore për arsye të ndryshme procedurale. Si parakusht ligjor për të zhvilluar seancën e shqyrtimit gjyqësor është prania e pales së akuzuar në procedurë dhe mbrojtësit të tij në rast se është i nevojshëm, si dhe e prokurorit të shtetit dhe trupit gjykues. Mosprania e këtyre paraqet mungesë të kushteve ligjore për të zhvilluar seancën gjyqësore. Sipas Drejtësia Sot, një ndër arsyet për...

Është njoftuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi se është dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës kërkesa ku është propozuar konstatimi se mosveprimi i autoriteteve shtetërore ka shkelur të drejtën për jetë e garantuar nga neni 25 i Kushtetutës lidhur me nenin 2 të KEDNJ, si dhe duke mos qenë në pajtim ne nenin 50 dhe 51 të Konventës së Stambollit në rastin e Sebahate Morina. Kërkesa është përgatitur nga Qendra për Ndihmë Juridikë Falas e Institutit të Kosovës për Drejtësi...

Është bërë e ditur nga Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial finalizimi i draft-Rregullores për avancim dhe transferim të prokurorëve të shtetit. Ky akt nënligjor ka si qëllim të përcaktoj kriteret dhe procedurat për të transferuar dhe avancuar prokurorët e shtetit në gjithë nivelet. Ky draft për komente dhe rekomandime është dërguar nga Komisioni tek shoqëria civile dhe akterët tjerë që monitorojnë sistemin prokurorial të Kosovës. Gjithashtu, është bërë e ditur se është trajtuar edhe kërkesa për të rishikuar tarifat për...

Është publikuar raporti vjetor për sundim të ligjit në Evropë nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) në të cilin Institucioni i Avokatit të Popullit është anëtar nga viti 2013. Ky raport sjell bashkë raportet e vendeve anëtarë që janë përpiluar nga monitorimi dhe raportimi i të drejtave të njeriut duke marrë për bazë përparësitë strategjike kombëtarë të shteteve. Raporti tregon sfidat lidhur me sundimin e ligjit në Evropë me disa gjetje kryesore që përfshijnë çështjet...

YIHR KS si pjesë e komitetit hartues së Raportit të Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë për vitin 2020, u takua me Kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti së bashku me përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me të drejtat e njeriut për të diskutuar mbi të gjeturat dhe rekomandimet nga raporti. Gjatë takimit është biseduar për mundësitë për të rritur bashkëpunimin mes organizatave të shoqërisë civile dhe qeverisë për të avancuar të drejtat e njeriut. Ndër...

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës në rastin Klan Kosova YIHR KS tashmë ka marrë formën e plotfuqishme pas mos-përdorimit të mjeteve të jashtëzakonshme juridike nga paditësi. Youth Initiative for Human Rights (YIHR KS) është e lumtur që roli i shoqërisë civile në kritikimin e figurave publike nuk është cënuar me ndonjë vendim kontravers dhe për më tepër liria e shprehjes për organizatat joqeveritare është konsoliduar, ndonëse me një procedurë gjyqësore që zgjati rreth 11 vite. Në maj të vitit 2010,...

Pas më shumë se një viti që Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS) ka inicuar rastin kundër avokatit Tomë Gashi për shkelje etike është mbajtur shqyrtimi kryesor në Komisionin Disiplinor të Odës së Avokatëve të Kosovës. Në shkurt të vitit 2020, avokati Tomë Gashi kishte shkelmuar gjësendet e një personi që kërkonte lëmoshë në sheshin Nënë Tereza, i cili i përket njërit nga komuniteteve jo-shumicë. Rasti ishte mbuluar nga kamerat e vendosura në sheshet Zahir Pajaziti, Nënë...