Blog

Home / Blog Shqip  / Eksperienca ime në programin e monitorimit

Eksperienca ime në programin e monitorimit

Programi për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatat Themelore  ka qenë një praktikë shumë e mirë për mua përmes se cilës unë kam arritur që të marr më shumë njohuri rreth procesit të zhvillimit të seancave. Me anë të kësaj praktike kam pasur mundësinë që ta shoh  nga afër procedurën prej fillimit të seancave, zhvillimin e tyre e deri në përfundim. Duke pasur parasysh që si studente e vitit të dytë në Fakultetin Juridik- Universiteti i Prishtinës nuk na ofrohën shumë mundësi të tilla, kjo përvojë ishte një mundësi e artë sado e shkurtër që ishte. Si juriste e ardhëshme është shumë e rendësishme të dij se si zbatohen ligjet edhe në praktikë dhe me anë të monitorimit të seancave kam marrë mjaftë informacione.  

Përveç aspektit pozitiv lidhur me aftësimin tim si studente dhe ofrimin e mundësive që të monitoroj nga afër seancat gjithashtu më ka ofruar mundësinë për të mbledhur sistematikisht të dhëna të besueshme për mënyrën se si zhvillohen gjykimet, a janë duke u respektuar të drejtat e palëve në procedurë, zhvillimi i seancave nga ana e gjyqtarëve a është konform Kodit Etik për gjyqtarë e që këto programe ndihmojnë në zhvillimin e sistemeve funksionale të drejtësië që gjykojnë çështje në përputhje me parimin e shtetit të së drejtës dhe standardet ndërkombëtare për një proces të rregullt ligjor.

Kjo ishte një përvojë që ua rekomandoj të gjithë atyre që u intereson sado pak kjo fushë.

Aurora Kastiroti

No Comments

Post a Comment