Avokati i Popullit

Everything you need to know about your rights

Avokati i popullit

Avokati i Popullit është një institucion i pavarur në Republikën e Kosovës i cili ka për detyrë mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave, lirive dhe interesave të ligjshme të individëve si dhe parandalimin e torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese.

Në rast se ndonjë autoritet publik me ndonjë veprim apo mosveprim cënon ndonjë të drejtë apo liri tuajën themelore, ju keni të drejtë ti drejtoheni Institucionit të Avokatit të Popullit.

Institucioni i Avokatit të Popullit vepron në bazë të ankesës apo kërkesës së paraqitur pranë tij apo me vetë-inciativë.

Selia e Avokatit të Popullit është në Prishtinë, mirëpo ky institucion ka edhe zyret regjionale.

Adresa: Rr.”Enver Maloku”, Prishtinë ;
Tel: +38338223782

[gmap-embed id=”6806″]

Institucionet Tjera