logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Ustavni Sud Kosova

Everything you need to know about your rights

Ustavni Sud Kosova

Ustavni sud Kosova je nezavisna institucija nadležna za tumačenje Ustava kao najviši pravni akt države. Ovaj sud osigurava da institucije zemlje funkcionišu u skladu sa Ustavom i garantuje zaštitu pojedinačnih prava i sloboda garantovanih Ustavom.

Ovlašćene strane da pokrenu pitanja pred Ustavnim Sudom su: Skupština Kosova, Predsednik Kosova, Vlada, Opštine, 10 ili više članova Skupštine Kosova (kao što je definisano Ustavom), Obdusman, Predsednik Skupštine Kosova sudovima, kao i fizičkim i pravnim licima.

Što se tiče pitanja koja imaju pravo da se obrate Ustavnom Sudu i uslovi koje treba ispuniti, to je izričito regulisano članom 113 Ustava Kosova.

Ustavni Sud Kosova ima ukupno 9 sudija koje imenuje predsednik Kosova na predlog Skupštine Kosova. Njihov mandat traje 9 godina bez ikakve mogućnosti nastavka.

Odluke Ustavnog Suda su obavezujuće za sve institucije, sudove i građane Republike Kosovo, a objavljuju se i u Službenoj novini Kosova.

Sudije Ustavnog Suda mogu biti razrešeni od strane Predsednika Republike Kosovo na predlog dve trećine (2/3) sudija Ustavnog Suda isključivo za izvršenje teških krivičnih dela ili za ozbiljno zanemarivanje dužnosti.

Zakonodavstvo: Ustav Kosova, Zakon o Ustavnom Sudu.
Tel: +383 (0) 38 60 61 62
Email: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org.

Adresa: “Perandori Justinian”, br. 44. 10000 Priština.
Zvanični Sajt

Druge Institucije

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]