logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

 

Profesije Pravne Slobode

Everything you need to know about your rights

Profesije Pravne Slobode

U Slobodna Zanimanja: Privatni izvršitelj, Notar, Posredovanje i stečajni administratori.

 

 

Notar

 

Notar je javna služba koja se ostvaruje preko notara i regulisana je Zakonom o notarima.

Neke od dužnosti notara su:

 

  • Sastavlja, sertifikuje i izdaje notarske isprave;
  • Overava notarske dokumente koje je izradila stranka;
  • Izrada oporuka;
  • Primanje dokumenata, gotovine, vrijednosnih papira i drugih stavki za pohranu itd.

Obično za jednu opštinu treba da bude najmanje jedan (1) notar, ali odlukom Ministarstva Pravde taj broj može da se poveća tako da na 10.000 stanovnika postoji jedan (1) notar.

Rad notara nadgledaju Ministarstvo Pravde i Komora Notara.

Kandidati koji žele da se bave strukovnom javnom Beležništvu moraju ispunjavati uslove iz člana 4. Zakona o notarima i položiti notarski ispit. Notari su licencirani od strane Ministarstva Pravde.

Beležnik u vršenju svoje profesije je slobodan i podleže samo zakonu/p>

Lista svih notara registrovanih u Republici Kosovo je dostupna na zvaničnom sajtu Kosovske Komore Notara.

Kontakti: Ul. ”Bashkim Fehmiu”, OB-13-BL-A, C10, Hyrja 2, Sprat 4, stan br.21, Arberia, Priština.
Tel: 038 726 018 & 045 299 989
E-mail: info@noteria-ks.org

 

 

 

Privatni Izvršitelj

 

Osnivanje privatnih institucija Izvršitelja izvršeno je u cilju olakšavanja rada sudova. Institucije privatnih Izvršitelja regulisane su Zakonom o izvršnom postupku.

Zadatak privatnih Izvršitelja je da izvrši izvršne radnje kao što je izvršenje izvršne sudske odluke, notarski dokumenti izvršni u skladu sa zakonom o notarima itd.

 

Privatni izvršitelji ne mogu sprovoditi odluke koje se odnose na pitanja porodičnog prava i povratak državnih službenika i namještenika na rad i druge naknade. 

Privatni izvršitelji moraju ispunjavati uslove da budu imenovani kao privatni izvršitelji i da se zakune.

 

Privatne izvršitelje nadgledaju Ministarstvo Pravde i Kosovske Komore Privatnih Izvršitelja.

Spisak i kontakt detalja privatnih Izvršitelja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Komore Privatni Izvršitelji Kosova.

Adresa: Ul. “PERANDORI JUSTINIAN” 2/3 Priština, 10000
Tel: +383 (0)38 409-999
Email: info@opk-rks.org

 

 

 

Posredovanje

 

Posredovanje je način rešavanja nesuglasica ili sporova (spor znači situacija kada jedna strana tvrdi da ima pravo na pravo dok druga strana to pravo odbija) na vansudske načine.

 

Posredovanje je najlakši način za rešavanje neslaganja, jer stvara manje troškova i manje je formalna od sudskih postupaka. Postupak posredovanja vodi Posrednik koji je licenciran od strane Ministarstva Pravde.

 

Stranka u postupku posredovanja može postići pismeni sporazum rešavanja sporova ili nesporazuma između njih. Taj dogovor mora da bude potpisan od stranke i posrednik smatra se kao dokumenat koji se može izvršiti.

Posredovanje reguliše se Zakonom o posredovanju

 

 

Advokatura

Advokatura je nezavisna profesija koju obavljaju advokati i bavi se pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima za zaštitu njihovih sloboda, prava i interesa. Ova pravna pomoć uglavnom uključuje: davanje pravnih saveta, zastupanje stranaka na sudskim sednicama, izradu različitih dokumenata kao što su žalbe, tužbe, predstavke, zahtevi, prijedlozi itd.

Advokat mora biti registrovan u registru advokata Advokatske Komore Kosova i mora biti licenciran za obavljanje advokatske profesije, takođe mora položiti zakletvu prije početka profesije, pred nadležnim organom Komore.

Uslovi za obavljanje advokata navedeni su u Zakonu o Advokatskoj član 10, između ostalog, advokati bi trebali da ispitaju Pravosudni ispit.

Advokat je dužan da zadrži bilo koju informaciju ili tajnost koju je dao klijent.

Dok je lista svih advokata zvaničnoj internet stranici Advokatske komore Kosova

Adresa: Ul. Bedri Pejani, Br. 31 10000, Priština / Kosovo
Tel: +381 (0) 38 244 586 +381(0) 38 243 717

 

 

 

 

Druge Institucije