logo

O PROJEKTU


KONTAKT

Projekat “Mladi za pravdu” je podržan od strane US Department of State – INL i počela je da se implementira od novembra 2018. godine od strane Inicijative mladih za ljudska prava YIHR KS.

Telefon

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org

Zakonodavstvo


Poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda je osnovni uslov za dobro funkcionisanje svake pore u društvu. Zaštita ovih prava je obaveza svake države i pojedinca. Osim što su ljudska prava zaštićena državnim aktima, zaštićena su i sa brojnim međunarodnim aktima, od kojih se većina primenjuju direktno i na Kosovu.

– Ustav Kosova – je najviši pravni akt u zemlji, koji u Poglavlju II i III navodi neka od osnovnih prava svake osobe. Osim Ustava, osnovna prava i slobode su predviđeni zakonima i podzakonskim aktima na Kosovu i svi zakoni moraju biti u skladu sa Ustavom.
Ustav Kosova takođe propisuje da ljudska prava i slobode koje su garantovane međunarodim sporazumima i instrumentima primenjuju se direktno na Kosovu i imaju prioritet nad odredbama zakona i drugih akata javnih institucija, kao što su:


– Univerzalna Deklaracija o Ljudskim Pravima – Ova Deklaracija je odobrena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 10. Decembra 1948. Godine u Palais de Chaillot u Parizu.

– Evropska Konvencija za zaštitu Ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli – Ovo je dokumenat koji je izdao Savjet Evrope koji je stupio na snagu 3. Septembra 1953.godine.

– Međunardona Konvencija o Civilnim i Političkim Pravima i njeni protokoli – Ovaj dokumenat je izdat od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 16. Decembra 1966. i stupio je na snagu 26. Marta 1976. godine.

– Okvrina Konvencija Savjeta Evrope za Zaštitu Nacionalnih Manjina – Ovaj dokumenat je odobrio Komitet Ministara Savjeta Evrope 10. Novembra 1994. i stupio je na snagu 1. Februara 1998. godine.

– Konvencija o Eliminaciji svih Oblika Rasne Diskriminacije – je Konvencija Ujedinjenih nacija koja je stupila na snagu 4. Januara 1969. godine u Nju Jorku.

– Konvencija o Eliminaciji svih Oblika Diskriminacije žena – je međunarodni ugovor Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potpisan 18. decembra 1979. godine.

– Konvencija o pravima djeteta – je konvencija Ujedinjenih nacija potpisana 20. Novembra 1989. i stupila je na snagu 2. septembra 1990. godine.

– Konvencija protiv Mučenja i drugih Okrutnih, Nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja – Ova Konvencija je potpisana u Nju Jorku i stupila je na snagu 26. juna 1987. godine.

Moja Prava

Pravo na Dostojanstvo je ne kršeno pravo i kao takvo je osnova za druga prava. Dostojanstvo u suštini znači da svako ima pravo da se poštuje zbog svojih vrijednosti i ličnosti i to pravo se ne može ni na koji način izbjeći. To znači da pravo na dostojanstvo mora biti sačuvano čak i tokom hapšenja ili čak tokom kazne.

Primer: Imate bolove na nogama i idete da tražite pomoć u centru porodične medicine u vašem selu. Tamo doktori ostavljaju vas čekati dugo u bolovima i posle oko dva sata tretira vas derući se i govori vam ponižavajuće reči. U ovom slučaju prekršilo se vaše pravo na dostojanstvo. Vi bih trebalo da se pojavite najbližoj policiskoj stanici ili da prijavite slučaj na broj 192. Kao dokaz da biste dokazali ono što tvrdite, možda postoje kamere ili bilo koji slučajni svedok.

Jednakost pred zakonom podrazumeva da svako ima jednako pravo na zakonsku zaštitu I pred zakonom svaka osoba je ista bez ikakve diskriminacije na osnovu race, boje, pola, jezika, vere, političke misli ili druge, nacionalnog ili socijalnog porekla, pripadnost bilo kojoj zajednici, imovini, ekonomskoj, socijalnoj, seksualnoj orijentaciji, rođenju, invalidnosti ili nekom drugom ličnom statusu. Diskriminacija znači svaki oblik ograničavanja, isključivanja, razlikovanja ili odbijanja jednakih prava.


Primer: Vi ste građanin Kosova srpske zajednice. Prekršilo vam se pravo da učestvujete u sudskoj sednici jer vi ne razumete jezik na koji se razvija procedura. Kao rezultat, vi ste diskriminsani na osnovu jezika i ugrožilo vam se pravo da budete jednaki pred zakonom. U slučaju ako Osnovni Sud donese odluku onda imate pravo da se žalite na Apelacioni Sud.

Pravo na život je apsolutno ljudsko pravo i nijedna druga ne bih imala vrednosti ako bih se prekršilo pravo na život. U Kosovskoj Republici recimo da pravo na život je apsolutna jer je smrtna kazna zabranjena, niko nema pravo da oduzima nekom drugom život. Ovo pravo je zaštićeno u vanrednim slučajevima i ne može se ograničiti kao što je slučaj sa slobodom kretanja.

Primer: Ana i Miri raspravljaju se oko jednog starog problema i iznenada debata između njih eskalira. Miri počinje da strogo vređa Anu dok vadi pištolj sa obruča i puca na nju. Ana pada na zemlju bez znakova života. Povremeni prolaznik najavljuje policiji i nakon nekoliko minuta policija ga uhapsi. Dokazi Aninog ubistva su znaci pucnjave, sigurnosne kamere i dokazi o slučajnim prolaznicima. U ovom slučaju Ani se kršilo pravo na život.

Pravo na lični integritet uključuje pravo čoveka na donošenje odluke o reprodukciji, pravo čoveka da ima kontrolu nad vlastitim telom, pravo da se ne leči protiv svoje volje, pravo da ne učestvuje u medicinskim ili naučnim eksperimentima bez njihove volje, tako da svaka osoba ima pravo na poštovanje fizičkog i mentalnog integriteta.

Primer: Ako osoba vrši seksualno nasilje nad drugom osobom, on/ona osim činjenja krivičnog dela u ovom slučaju je takođe prekršilo lični integritet zbog seksualnog nasilja.

Mučenje znači svako delo ili ne postupak kojim je druga osoba namerno uzrokovana teškim fizičkim ili duševnim bolom ili patnjom kako bi od njega / nje ili trećeg lica dobila bilo koju informaciju, da prihvati krivicu za neko delo ili ga čak naterati da učini nešto. U slučaju ako je dato bilo kakvo saopštenje o upotrebi mučenja, ono nije validno i ne može se smatrati dokazom. Mučenje je zabranjeno i država brine o tome da počinioci budu izvedeni pred lice pravde.

Primer: Miri je optužen za ubistvo Ane. Policija nakon što je sprovela Miri u policijsku stanicu, rekla mu da prizna da je počinio ubistvo. Pošto Miri nije hteo da prihvati takvu stvar, policija ga je zaključala u mračnoj, hladnoj prostoriji, ne dajeći mu ni da jede ni da pije 24 sata. Pošto nije u stanju da izdrži ovu patnju, Miri priznaje da je počinio ubistvo, ne želeći da zaista prihvati takvu stvar. U ovom slučaju, Mirija su mučili policajci i on ima pravo da se žali Policijskom inspektoratu o policijskom ponašanju.

Niko ne može biti držan u ropstvu ili na sličnom položaju, niko ne može biti primoran da radi protiv svoje volje, ali to ne važi u slučaju vanrednog stanja ili ako zakonom nije drugačije određeno.
Na primer, ako je nekom licu proglašena uslovna kazna sudskom odlukom za opšte dobro, to lice je dužno da obavlja posao kako je definisano zakonom.
Zabranjena je bilo kakva trgovina ljudima. Čak i Krivični zakon Kosova definiše trgovinu ljudima kao krivično delo prema članu 165, čak i predviđa visoke kazne za novčanu kaznu i zatvor, u zavisnosti od sredstava izvršenja i posledica.
Krivični zakonik definiše trgovinu ljudima kao: regrutovanje, transport, transfer, smeštaj ili prijem lica pretnjom ili upotrebom sile ili drugim oblicima prinude, otmice, prevare, zloupotrebe, zloupotrebe moći ili zloupotrebe osetljivog položaja ili davanjem ili primanjem isplata ili beneficija radi dobijanja saglasnosti lica koje ima kontrolu nad drugom osobom u svrhu eksploatacije.


Primer: Vi dok budete angažovani kao pravni službenik u Ministarstvu Pravde, takođe ste imenovani za obavljanje funkcije službenika nabavke, i ako ste na tom položaju nije vam naveden u ugovoru i niste kvalifikovani za to obavljanje. Vi niste bili zadovoljni i niste se složili sa tom odlukom, ali ste bili primorani da to prihvatite, jer ste bili ugroženi da ako ne ispunite te obaveze onda ćete otići. Ovde se radi o prisilnom radu.

Pravo na slobodu i bezbednost je zagarantovao i podrazumeva da se nikome ne može uskratiti sloboda, osim na neke slučajeve, na primer kada osoba izdržava kaznu zatvora ili u pritvoru, ako je osoba pod nadzorom zdravlja zbog bolesti i predstavlja rizik za društvo, itd.
Ako je osoba lišena slobode, on ima neka važna prava kao što su:

 • Da se informiše za razlog hapšenja na jezik koji on/ona razumije;
 • Pravo da se izvadi ta osoba pred sudom bez zakašnjenja;
 • Obavesti ili da se obavesti član porodice ili druga osoba po svom izboru;
 • Da se žali na sud zbog lišenja slobode;
 • Svako ko je lišen slobode, mora da se obavesti što pre, da ima pravo da ne da izjavu i ima pravo na branioca po svom izboru.
  Svako ko uhapsi nekog drugog na nezakonski način, drži ga u zatvoru ili na neki drugi način liši ga slobode, kažnjava se novčanom kaznom ili zatvorom.


  Primer: Vi imate konflikt sa suprugom već dugo vreme. U početku suprug vas ukorava za sve što radite. Situacija se pogoršava i dalje, dok vam jednog dana suprug zabrani da izlazite vani. Tako da ste vi ostali zatvoreni u kući duže nego nedelju dana, dok su organi obavešteni od komšije. Vaš suprug je uhapšen i dobio zasluženu kaznu. U ovom slučaju vam se prekršilo pravo na slobodu.

Optužene osobe za neko krivično delo imaju njihova prava koje moraju da se poštuju od nadležnih organa. U početku ako je osoba optužena za krivično delo ovo ne znači da je on kriv i niko se ne smatra takvim dok krivica ne bude potvrđena
Prava optuženog po Ustavu:

 1. Pravo da se obavesti odmah na jezik koji razume, za prirodu i razlog optuženja protiv njega/nje;
 2. Pravo da se obavesti za njegova prava pred zakonom;
 3. Pravo da ima vremena, mogućnost i dovoljno sredstva da pripremi svoju odbranu;
 4. Pravo da ima besplatnu pomoć prevodioca, kad ne priča ili ne razume jezik na koji se razvija sud;
 5. Pravo da ima pomoć izabranog branioca, komunicirati slobodno i ako nema dovoljno sredstava da mu se obezbedi besplatna zaštita. Optuženi ima pravo i da se konsultuje odvojeno sa advokatom branioca i ima pravo da ne da nikakvu izjavu bez konsultacije sa njegovim/njenim braniocom.
 6. Pravo da ne bude nasiljan na dokaze protiv samog sebe ili da prihvati svoju krivicu.

  Primer: Miri se optužuje za teško krađenje. Posle poziva ide na sud i ne obaveštava se za prava koje ima, čak sudija ne dozvoljava ni advokata da prestavlja njega i isključuje ga iz sednice. U ovom slučaju Miriju se prekršava pravo optuženog kao što su je pravo za obaveštenje i pravo na advokata. Nakon što Osnovni Sud odlučuje za Mirija, on ima pravo da se žali na Apelacioni Sud.

Svakoj osobi je zagarantovano jednako pravo u procedure pred državnim organima i svako ima pravo da njegov/njen slučaj pregleda na javni, nepristrasan i pravičan način. Suđenja su obično javna osim ako su zakonom drugačije određena. Suđenja za maloljetnike su zatvorena.
Oni koji nisu dobro finansijski imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Institucija koja pruži besplatnu pravnu pomoć na Kosovo je Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć.


Primer: Vi ste optužili svoju drugarciu Almu za neki konkurs. Tokom sudske sednice, sudija konstantno favorizuje Almu jer ona je ćerka poznatog ministra i ako ste vi imali dovoljno dokaza protiv nje. Nakon što vi primate odluku suda, shvatite da je odluka oduzeta protiv vas i sve ovo je učinjeno samo zato sto je sudija favorizovao ćerku ministra. U ovom slučaju vama se prekršilo pravo na pravično i nepristrasno suđenje jer je sudija na strani Alme.

Svaka osoba koja je prihvatila odluku od bilo kojeg suda ili administrativnog organa ima pravo da koristi pravna sredstva protiv te odluke. Ovo podrazumeva da se lice može žaliti višem organu od onoga koji je donio odluku ako nije zadovoljan tom odlukom ili ako smatra da se njegovo pravo prekršilo tom odlukom.

Primer: Vi prihvatate odluku od Direktoriata Škole gde i radite, gde piše da je vaš ugovor prekinut. Vi se ne slažete sa odlukom direktoriata i želite da se žalite na viši nivo. Direktoriat Prosvete u opštini Priština ne prihvata vašu žalbu čak ne daje nijedno objašnjenje za ovo. U ovom slučaju, vama se prekršilo pravo na pravna sredstva, konkretnije pravo na žalbu na viši nivo.

Ako je jedno lice suđeno za krivično delo jednom po konačnoj odluci, to lice ne može da se sudi ponovo za isto delo; pitanje se smatra presuđenim ako imamo konačnu odluku i ne možemo je ponovo otvoriti.

Primer: Miri nakon izdržavanja kazne dvije godine uzastopno, pušten je iz zatvora i počeo miran život u blizini porodice. Tokom proteklih 5 meseci Miri je pozvan da se ponovo pojavi na sudu. Miri je ponovo optužen za isto delo za koje je već odslužio zatvor. U ovom slučaju Miriju se prekršilo pravo da se sudi dva puta za isto delo.

Sloboda kretanja podrazumeva da svaka osoba koja se nailazi legalno na jednoj državi, ima pravo na slobodno kretanje u toj državi, da izabere gde da živi ili da napusti tu državu i da se vrati na svoje mesto. Za slobodno kretanje osobe moraju imati odgovorajuća putna dokumenta, na primer vize, boravična dozvola itd.

Primer: Vi ste bili u poseti rodbine u Njemačkoj i povratkom na Kosovo autobusom, zaustavu vas na granici i ako imate sa sobom sva potrebna dokumenta, policija ne dozvoljava vam da prolazite granicu i da se vratite u svoju zemlju. U ovom slučaju vama se prekršilo pravo na slobodno kretanje.

Pravo na privatnost znači da svako ima pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života. Niko nema pravo da ulazi u nečiji stan i da ugrožava drugome privatnost osim ako ima neki nalog suda za pretrag stana. Takođe pravo na privatnost podrazumeva i zaštitu ličnih podataka svake osobe, privatnost telefona, razmena pisama i korespondencije.

Primer: Vi želite da promenite vaše ime i oznak roda u ličnim dokumentima. Na početak određen vam je biološki muški rod nakon rođenja, ali posle hormonalne terapije koje ste primali sa vašom voljom, postali ste prva transrodna osoba u selu gde živite. Dali ste izveštaj da promenite vaše ime i oznak roda u Kancelariji za Civilni Status, ali ovo vam se odbija uprkos činjenici da vi dajete zakonom sva potrebna dokumenta za ovu stvar. U konkretnom slučaju vi ste diskriminirani na osnovu rodnog identiteta i ugrožena vam je privatnost.

Svaka osoba koja je dostigla određeni uzrast ima pravo da sklapa brak i stvori porodicu na osnovu svoje volje.
Na Kosovu vanbračna zajednica je ista kao i brak u odnosu na prava i obaveze, na primer što se tiče briga, obostrana finansijska pomoć itd.
Na Kosovu zabranjuje se brak jedne osobe sa drugim ako jedan od njih ima nekih drugi postojeći brak. (Poligamija je zabranjena).Primer: Napunili ste 25 godina i planirate da sledeći mesec stupite u brak sa osobom koju volite, da se preselite u jednu malu kuću i da stvorite miran život sa njom. Nakon što ste otišli u opštini da sklopite brak, vama se prekrši pravo od strane opštinskog službenika čak bez objašnjenja. U ovom slučaju, vama se prekršava pravo na brak.

Pravo na veru i religiju podrazumeva da svaka osoba može izabrati i promeniti sam svoju religiju, predikovati religiju sam ili sa zajednicom ljudi kroz: molitve, tradicije ili razne ceremonije tako da i sam/sama odlučuje o tome na šta će da veruje.
Svako ima pravo da izrazi svoja verska uverenja, ateiste ili uopšte ne izjaviti o svom odnosu prema religiji.
Republika Kosovo je sekularna država znači neutralna u pitanju verskih uverenja.


Primer: Predikovati islamsku veru za vreme pauze na poslu gde ste angažovani, idete u Džamiju i obavljate verske dužnosti. Jedan dan vam dolazi odluka šefa u kojem piše da ste otpušteni sa razlogom jer ste predikovali veru tokom pauze. U ovom slučaju vam se prekršilo pravo na veru i religiju.

Svako ima pravo da bez ometanja izrazi svoje mišljenje, da širi svoje ideje i poglede i pravo da traži i prima informacije.
Na primer svaka osoba ima pravo da kroz: govor, pisanje, umetnosti, štampanje medija ili bilo koji drugi način da predstavlja ono što misli ili da primi informaciju koja mu treba.
Sloboda izražavanja nije bez ograničenja!Primer: Tringa, kao novinarka novine “Ora” piše članak za život i delo političara. Sat nakon objavljivanja članka, Tringa prima poziv od političara koji traži da se izbriše govor sa razlogom da podnosi jezik mržnje. Ali, Tringa ne uklanja članak mišljenjem da ako se obavezuju da ga brišu njoj se prekršava pravo na izražavanje i na osnovu slobode izražavanja, Tringa misli da ima pravo pisati svašta bez ikakvog ograničenja. Dva dana kasnije označeni političar na članak tuži Tringu za jezik mržnje i sud odluču u njegovu korist dajući objašnjenje da je sloboda izražavanja ograničena zakonom i da je jezik mržnje svesno zabranjen.

Svaka osoba ima pravo na pristup javnim dokumentima i ovo podrazumeva da svaki građanin sa pismenim zahtevom, usmenim ili elektronskim ima pravo da pristupi dokumentima. Osoba može da gleda orginalan dokumenat ili može da primi i kopiju dokumenta..
Građani ne mogu imati pristup na dokumente koje sadrže tajne informacije ili privatnost koji ne bih trebalo da se otkriju po pravilima.Primer: Tokom studiranja magistrature imati za diplomu temu “Novčane kazne koje je nametnula Kosovska Policija tokom 2018 godine”, podnesite zahtev u instituciju Kosovske Policije, imajte pristup na javne dokumente, kako obezbediti potrebne podatke za diplomski rad. Kosovska Policija ne dozvoljava pristup na zvanična dokumenta i ako vi imate pravo na pristup ovim dokumentima i vaš zahtev da pristupite ovim dokumentima je bio redovan. U ovom slučaju vama se prekršilo pravo da imate pristup na javna dokumenta.

Svako ima pravo da uspostavi javne medije kao što su novine, magazini, radio, itd.
Širenje ideja i informacija kroz medije je zagarantovano i niko ne može zabraniti, osim na neke slučajeve kao na primer da spreči podsticanje i provociranje nasilja ili neprijateljstva na osnovu race, nacionalne, etničke i verne mržnje.
Takođe postoji pravo na korekciju i poboljšanje informacije koja je obavljena ako se prekrši interes izdavača.Primer: Vama kao direktor novine “ORA”, jedan dan vam dolazi odluka od nadležnih organa na kojim piše da morate zaustaviti funkcionisanje novine sa razlogom da postoji veliki broj istih novina. Ova novina funkcioniše za neki dug period bez ikakve napomene u vezi sa radom. U ovom slučaju vama se prekršilo pravo na slobodu medije.

Sloboda okupljanja podrazumeva da građani imaju pravo da se okupe bez oružja i na tihi način, da izdrže sednice, proteste, demonstracije, predstave ili druga okupljanja i kroz njih da izražavaju svoja mišljenja, da kritikuju nekoga, da otkriju svoju umetničku kreativnost, da izraže svoje političke misli, itd.
Okupljanja mogu da se održe na otvoren ili zatvoren prostor i za organizaciju okupljanja treba najaviti policiji 72 časa ranije.Primer: Vi i nekoliko građana kada su nezadovoljni sa nekim odlukama Vlade, odlučite da organizujete mirni protest. Protest očekuje da se startuje u 12:00 časova i oko 11:30 časa počeli su demonstranti da se okupljaju na miran način. Policija, iako je bila najavljena za demonstraciju na vreme, dok demonstranti počinju da se okupljaju policija počinje koristiti suzavac nad njima, da bi se otkazao protest. U takvom slučaju, prekršeno je pravo okupljanja.

Sloboda udruživanja podrazumeva da svaka osoba ima pravo da sam ili zajedno sa drugim osobama stvori neku organizaciju, sindikat, religijsko udruženje ili asocijacija i druge organizacije, kako bih se zaštitio njegov interes ili sa nekom drugom svrhom.
Treba imati u vidu da u slučaju osnovanja organizacije sa svrhom kršenja ljudska prava, kršenja ustavnog poretka, verske ili etničke mrznje, sud sa jednom odlukom može zabraniti takvu organizaciju.Primer: Vi i vaši drugovi bili ste aktivisti za zaštitu životne sredine za dug period, jedan dan odlučite da osnujete nevladinu organizaciju kako bih doprineli i više po ovom pitanju. Za ovo, vi aplicirate pred nadležnim organom, ali ovi organi odbiju vašu aplikaciju sa objašnjenjem da postoji veliki broj takvih organizacija sa istim aktivnostima. U takvim slučajevima, krši se vaša sloboda za udruživanje.

Prava na izbore podrazumevaju da svaki pojedinac, državljanin Republike Kosova koji je napunio 18 godina ima pravo da bira i da bude izabran.
Slobodni izbori organiziraju se u svakoj demokratskoj državi i na ovim izborima građani imaju pravo glasati određene osobe koji žele da ih predstavljaju, imaju pravo kandidovati se i da budu izabrani građani. Glas je lični i niko ne može glasati u mesto drugog; Slobodan i niko ne može ugrožiti nečiji glas; glas je tajan i jednak.
Državne institucije podržavaju mogućnost da građani učestvuju na javnim aktivnostima i sami njih poticaju na demokratska sredstva na odluke državnih organa.Primer: Nakon što napunite 20 godina, dok je period parlamentarnih izbora, odlučite da se kandidujete za poslanika, ali bez ikakvog uključivanja u političku stranku. Nadležni organi ne dozvoljavaju vam da se kandididujete, sa razlogom da se morate kandidovati samo ako ste deo političke stranke.U ovom slučaju, vama se prekršilo pravo da budete izabrani.

Zaštita imovine podrazumeva da svako ima pravo imati i pobediti bogatstvo tako da to bogatstvo ili imovina bude zaštićena od druge osobe koji žele da je uzimaju nasilno i nezakonito.
Eksproprijacija privatne imovine je dozvoljena na “opšti interes”, ali uvek se vrši uz naknadu.
Takođe na Kosovo zakonom je zaštićena i intelektualna imovina koja sadrži: književna dela, umetnička i naučna, interpretacije izvršnih umetnika, fonograma i emisija, pronalazaka, naučnih otkrića, robne marke, itd


Primer:
Upravo ste kupili novi automobil sa nekoliko godina štednje. Jednoga dana dok ste parkirali automobil na parking u gradu, nepoznata osoba udari u prozor i nakon što ga razbije, uzima laptop i neke vredne stvari u automobilu. Vi čim primetite šta se dogodilo, pozovite policiju i predstavite slučaj. Policija dolazi na mesto događaja, uzima otiske prstiju i sve ostale dokaze. U tom slučaju ste bili pogođeni imovinom.

Na Kosovu svaka osoba ima pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osnovno i srednje obrazovanje na Kosovu je besplatno i za uzrast od 6 do 15 godina obrazovanje je obavezno.


Primer: Vaša sestra i ako je napunila predviđene godine da započne školu, roditelji je ne šalju u školi. Objekat u kome vaša sestra mora da ide u prvi razred, ne dozvoljavaju joj fizički pristup jer ima problema sa nogama, ona se može kretati samo sa invalidskim kolicima. U tom slučaju vašoj sestri se prekršilo pravo na obrazovanje zbog nemogućnosti fizičkog pristupa u školi.

Sloboda umetnosti i nauke znači da je svako slobodan učestvovati na kulturan život, da uživa u umetnosti i da učestvuje u naučnom napretku i koristi koji proizlaze iz toga, takođe svaka osoba ima pravo na zaštitu materijalnih interesa koja se izvode iz umetničkih i naučnih radova.


Primer: Vi kao student odbranili ste diplomski rad ispred komisije sa velikom procenom. Ali pošto je tema koju ste pripremili bila o preventivnim merama za korišćenje narkotika, Vlada Kosove je koristila isti diplomski rad kao deo strategije za prevenciju narkotika. Ali, Vlada Kosove vas uopšte nije pitala da li može da koristi vaš rad i da nema citata ili reference. Ovde se radi o kršenju autorskih prava, što je takođe inkorporirano u članu 48 Sloboda Umetnosti i Nauke Ustava Republike Kosovo.

Ustav Kosova garantuje pravo na rad, dajući svakoj osobi slobodu na profesiju i mesta rada. Pravo na posao ne znači da svaka osoba ima pravo na garantovano zaposlenje, ali mogućnost za svakoga da obezbedi novac za život sa izabranim i priznatim radom. Pravo na rad prevodi se samo kao pravo nikako kao obaveza. Ovo podrazumeva da jedna određena osoba ako tako misli, može da ne radi i ako ima mogućnosti posla. Prisilni i nasilni rad je zabranjen.


Primer: Vi kao diplomirani pravnik, ispunjavali ste sve kriterijume za obavljanje profesije Advokata, kao slobodna profesija. Međutim, nadležni organ vam ne daje dozvolu za obavljanje takve funkcije, tvrdeći da postoji veliki broj advokata. U takvom slučaju, vi ste prekršili pravo na rad i obavljanje profesije.

Ustav Kosova garantuje i zaštitu prava dece pripisujući da: deca imaju pravo na zaštitu i neophodnu pažnju za njihovo blagostanje, deca rođena van braka su potpuno jednaka u pogledu njihovih prava sa rođenim u braku.
Deca takođe imaju pravo da budu zaštićena od raznih oblika nasilja i zlostavljanja, a sve akcije koje preduzimaju javne i privatne institucije koje se bave decom trebaju biti u njihovom najboljem interesu.
Deca imaju pravo na redovne lične odnose i direktan kontakt sa roditeljima i to je zabranjeno samo u najboljem interesu deteta.Primer: Vaš brat je mirno dete u svakodnevnom životu, ali jedan dan dok boravi u vrtić u jednom momentu ne sluša naredbe učitelja/ staratelja. Staratelj dok vidi da vaš brat ne poštuje njegove zapovijede, koristi nasilje protiv njega čak i bitkom. U takvom slučaju prekršilo se pravo deteta.

Svaki pojedinac ima pravo na zaštitu psihičkog i fizičkog zdravlja. Dok kod socijalne zaštite se podrazumevaju prava zdravstvenog osiguranja i druga prava u slučaju bolesti, prava u slučaju trudnoće, rođenja, smanjenje ili gubitka radnih sposobnosti, nezaposlenosti i starosti, kao i članova porodice, pravo na zdravstvenu zaštitu, prava na porodičnu penziju i druga prava iz socijalnog osiguranja. Posebna zaštita se pruža invalidima, ratnim veteranima i žrtvama rata.


Primer: Nita sa profesijom je ekonomista i radi u banci “Money” u Prištini. Nita je trudna i čeka prvo dete. Nakon nekih zdravstvenih komplikacija, dve nedelje prije rođenja doktor joj preporučuje da uzima odmor sa posla i da leži u bolnici zbog rizika bebe. Nakon što Nita pošalje poslovodcu potvrdu doktora, on odbija da odobri preporučeni odmor od strane doktora i naredi joj da se vrati na posao. U ovom slučaju Niti je uskraćena zdravstvena i socijalna zaštita.

Svako ima pravo da traži zaštitu ako je neko pravo prekršeno. Pravo se može zaštiti kroz sud i svako ima pravo na pravično i nepristrasno suđenje.

Primer: Vi imate ugovor sa drugom Andi da kupite jedan automobil. Dok ste mu vi dostavili novac za kupovinu auta, Andi ne ispunjava svoju obavezu, znači ne dostavi automobil. Zbog ovog razloga, vi počinjete proceduru tužbe u Osnovnom Sudu. Ako Osnovni Sud ne uzme u obzir vašu tužbu, ni Apelacioni Sud ni Vrhovni Sud, onda na ovaj slučaj imamo kršenja ljudskih prava jer vama se uskratilo pravo na sudsku zaštitu koja je zagarantovana po Ustavu. U tom slučaju, možete uputiti slučaj i tražiti zaštitu na Ustavnom sudu, u skladu sa odredbama Ustava Kosova.

U početku, kao vanredno stanje se smatra rat ili neki drugi javni rizik koji ugrožava opstanak nacije. U takvim slučajevima mogu postojati odstupanja od osnovnih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom, ali samo u meri u kojoj je to neophodno pod određenim okolnostima.
Neka prava su zagarantovana i ne mogu se kršiti ni u vanrednom stanju, a neka od njih su pravo na život, pravo na dostojanstvo, zabrana ropstva i robovanje.

Kosovo kao multietnička država garantuje prava svim zajednicama. Članovima zajednice Ustavom su zagarantovana prava za: izražavanje, zaštitu, kultivaciju i razvoj nacionalnih, etničkih, kulturnih i verskih posebnosti, pravo na korišćenje njihovih simbola na javnim mestima, pravo na korišćenje jezika i pisanje. Pravo na obrazovanje na svom jeziku, pravo na osnivanje privatnih obrazovnih ustanova, pravo na njegovo ime i prezime na svom maternjem jeziku, u oblastima u kojima se radi o značajnim populacijama, tradicionalna lokalna imena, nazivi ulica, naselja i topografski znaci su takođe napisani na njihovom jeziku, pravo na potpunu i pravovremenu informaciju na njihovom jeziku, uključujući pravo na izražavanje, primanje, slanje i razmenu informacija i ideja, pravo na osnivanje sopstvenih sredstava javnog informisanja, u skladu sa zakonom.Ova prava se predstavljaju i kao individualna prava, takođe i kolektivna (kao zajednica). Kolektivna prava zajednica podrazumevaju da se zajednice, direktno ili putem zastupanja od strane svojih izabranih predstavnika, da učestvuju u donošenju odluka ili da odlučuju o posebnim pitanjima vezanim za obrazovanje, kulturu, informisanje i službenu upotrebu njihovog jezika i pisanja.


Primer: Članovi romske zajednice na Kosovu žele da izdaju dnevnu novinu na romskom jeziku. Nakon što nadležni organ razume ovu stvar, zabranjuje njima sa razlogom da romski jezik nije zvanični jezik na Kosovu i da oni nemaju pravo na to jer ne predstavljaju većinu stanovništva na Kosovu. U ovom slučaju je došlo do kršenja etničke diskriminacije, a romskoj zajednici je uskraćeno pravo da koriste svoj jezik i pisanje, kao i pravo na informisanje na vreme,na svom jeziku.