logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Shkelet Kodi i Procedurës Penale nga Gjykata Themelore në Prishtinë pas caktimit me vonesë të seancës së shqyrtimit fillestar

Home / Lajme  / Shkelet Kodi i Procedurës Penale nga Gjykata Themelore në Prishtinë pas caktimit me vonesë të seancës së shqyrtimit fillestar

Shkelet Kodi i Procedurës Penale nga Gjykata Themelore në Prishtinë pas caktimit me vonesë të seancës së shqyrtimit fillestar

Me datë 30 dhjetor të vitit të kaluar ishte ngritur një aktakuzë nga Prokuroria Themelore në Prishtinë për veprën penale të “Keqpërdorimit të pozitës apo Autoritetit zyrtar”.  Lidhur me këtë rast ishte mbajtur një seancë e shqyrtimit fillestar në maj të këtij viti, andaj në artikullin e Drejtësia Sot shtjellohet si gjykata ka shkeluar Kodin e Procedurës Penale i cili specifikon që shqyrtimi fillestar duhet të mbahet 30 ditë pas ngrijes së një aktakuze.

Për më shumë kjo shkel edhe të drejtat e të pandehurit në procedurë pasi e drejta për gjykim në kohë të arsyeshme garantohet edhe nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.

Shihni artikullin e plotë këtu.