Prokuroria

Everything you need to know about your rights

Prokuroria

Prokuroria e Shtetit është institucion i pavarur dhe i paanshëm i cili është përgjegjës për ndjekjen e personave të akuzuar për kryerjen e veprave penale si dhe për përfaqsimin e akuzave në gjyq në emër të shtetit. Prokurorët detyrat e tyre duhet ti ushtrojnë gjithmonë në harmoni me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi.

Emërimi i prokurorëve të shtetit bëhen nga Presidenti i Republikës të propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës.

Disa nga detyrat e prokurorëve janë këto:

  • Ushtrimin e detyrave prokuroriale në mënyrë të pavarur, të drejtë dhe të paanshme dhe të sigurohen që të gjithë personat trajtohen në mënyrë të barabartë para ligjit;
  • Mbrojtjen e të drejtave ligjore të viktimave, dëshmitarëve, të dyshimtëve, të akuzuarve dhe personave të dënuar;
  • Ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme juridike për zbulimin e veprave penale dhe të autorëve të krimit si dhe hetimin dhe ndjekjen me kohë të veprave penale;
  • Marrjen e vendimeve mbi inicimin, vazhdimin apo ndërprerjen e procedurës penale ndaj personave të dyshuar apo të akuzuar për kryerjen e veprave penale;
  • Ngritjen e aktakuzave dhe përfaqësimin e tyre para gjykatës etj.

Institucioni i Prokurorit të Shtetit përfshinë: Prokuroritë Themelore, Prokurorinë e Apelit, Prokurorinë Speciale dhe Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit.

Me qëllim të parandalimit të veprave penale dhe ngritjes së njohurisë për ligjin Prokurori i Shtetit bashkpunon me institucionet e tjera shtetërore, publike e private.

Prokuroria Themelore

Prokuroritë Themelore gjenden në shtatë (7) rajone të Kosovës, përkatësisht në: Prishtinë, Gjilan, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Gjakovë dhe Ferizaj.

Secila Prokurori Themelore përbëhet nga tri (3) departamente: Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti për të Mitur dhe Departamenti për Krime të Rënda.  

Prokuroritë Themelore nëpër këto rajone kanë kompetencë për të gjitha lëndët në shkallë të parë, përveç nëse me ligj është paraparë ndryshe.

Prokuroria Themelore në Prishtinë mbulon territorin e Prishtinës, Podujevës, Drenasit, Lipjanit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës.
Adresa: Pallati i Drejtësisë, Objekti C, Hajvali-Prishtinë;
Tel: 038/200 18 711
Faqja Zyrtare

[gmap-embed id=”6824″]

Prokuroria Themelore në Gjilan mbulon territorin e Gjilanit, Kamenicës, Ranillukut, Novobërdës, Vitisë, Kllokotit, dhe Parteshit.
Adresa: Rruga Marie Shllaku pa nr. Gjilan.
Tel: 0280/320 282
Faqja Zyrtare

[gmap-embed id=”6825″]

Prokuroria Themelore në Prizren mbulon territorin e Prizrenit,Suharekës, Dragashit dhe Mamushës.
Adresa: Rruga Villiam Voker 20000 Prizren.
Tel:029/242 216
Faqja Zyrtare

[gmap-embed id=”6826″]

Prokuroria Themelore në Pejë, përfshin territorin e Komunës së Pejës, Deçanit, Klinës dhe Istogut.
Adresa: Hasan Cermaxhija pa nr. Pejë
Tel:039/422 163
Faqja Zyrtare

[gmap-embed id=”6827″]

Prokuroria Themelore në Mitrovicë përfshinë territorin e Mitrovicës, Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.
Adresa: Lagja e Boshnjakëve, Mitrovicë.
Tel: 045/817 964
Faqja Zyrtare

[gmap-embed id=”6828″]

Prokuroria Themelore në Gjakovë mbulon territorin e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit.
Adresa: Rruga Nëna Terezë pa nr. Gjakovë
Tel: 039/323 128
Faqja Zyrtare

[gmap-embed id=”6829″]

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpçës dhe Hanit të Elezit.
Adresa: Rruga e Reqakut pa nr
Tel: 0290/326 017
Faqja Zyrtare

[gmap-embed id=”6830″]

Prokuroria e Apelit

Prokuroria e Apelit përfshinë tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe është themeluar për të vepruar pranë Gjykatës së Apelit.
Prokurorët e emëruar në Prokurorinë e Apelit janë të specializuar në përfaqësimin e ndjekjes penale pranë Gjykatës së Apelit. Kur një lëndë e prokurorisë prezantohet para Gjykatës së Apelit, prokurori, i cili ka iniciuar apo zhvilluar ndjekjen penale, me miratimin e Kryeprokurorit të Shtetit, mund të shoqërojë dhe ndihmojë Prokurorinë e Shtetit në paraqitjen e ankesës apo mbrojtjen kundër ankesës.

Selia e Prokurorisë së Apelit është në Prishtinë
Pallati i Drejtësisë P.N. Hajvali Objekti C.
Nr. tel. 038/200-18-857

[gmap-embed id=”6848″]

Prokuroria Speciale e Kosovës

Prokuroria Speciale ka kompetencë në tërë Republikën e Kosovës. Kompetencat e Prokurorisë Speciale përcaktohen me Ligj dhe ato ndahen në kompetenca të veçanta dhe kompetenca plotësuese.
Disa nga kompetencat e veçanta të Prokurorisë Speciale janë ndjekja dhe hetimi i krimeve të ndryshme si:
a) kryerjen e akteve të terrorizmit,
b) moslajmërimi i përgatitjes së veprave penale,
c) lehtësimi i kryerjes së terrorizmit, organizimi, përkrahja dhe pjesëmarrja në grupet terroriste ;
d) gjenocidi;
e) krimet kundër njerëzit;
f) krimet e luftës në kundërshtim të rëndë me konventat e Gjenevës dhe të tjera kompetenca tëlistuara në nenin 5 të Ligjit Nr.03/L-052 si dhe kompetencat plotësuese të listuara në nenin 9 të po të njejtit ligj.

AdresaRruga Fehmi Agani pa nr. Ndërtsa PTC, Prishtinë.
Tel:038/200 18 891

[gmap-embed id=”6852″]

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Kryeprokurori i Shtetit përfshin tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe është kompetent ekskluzivisht për lëndët në shkallë të tretë pranë Gjykatës Supreme, si dhe mbi të gjitha lëndët që përfshijnë mjete të jashtëzakonshme juridike.
Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit udhëhiqet nga Kryeprokurori i Shtetit, i cili emërohet nga Presidenti i Republikës së Kosovës me propozim të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Adresa:Rruga Luan Haradinaj, 10000 Prishtinë – Kosovë.
Tel:+381/38/200 18 826

[gmap-embed id=”6856″]

Institucionet Tjera