logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Nuk caktohet brenda afatit seanca e shqyrtimit fillestar nga Gjykata Themelore në Pejë

Home / Lajme  / Nuk caktohet brenda afatit seanca e shqyrtimit fillestar nga Gjykata Themelore në Pejë

Nuk caktohet brenda afatit seanca e shqyrtimit fillestar nga Gjykata Themelore në Pejë

Sipas raportimit të Drejtësia Sot, Gjykata Themelore në Pejë nuk ka respektuar afatet ligjore për caktimin e shqyrtimit gjyqësor në një rast për veprën penale të “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Pas ngritjes së aktakuzës për këtë rast kanë kaluar 47 ditë dhe nuk është caktuar seanca për shqyrtimin fillestar, duke shkelur Kodin e Procedurës Penale në të cilin thuhet se pas ngritjes së aktakuzës gjykata duhet të caktojë shqyrtimin fillestar brenda afatit prej tridhjetë ditëve.

Për më shumë, mos respektimi i këtij afati mund shkelë parimin e gjykimit të drejtë, të paanshëm dhe në afat të arsyeshëm.

Lajmin e plotë e gjeni në këtë LINK.