logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

Në sistemin SMIL të gjykatave janë vendosur raporte statistikore të avancuara

Home / Lajme  / Në sistemin SMIL të gjykatave janë vendosur raporte statistikore të avancuara

Në sistemin SMIL të gjykatave janë vendosur raporte statistikore të avancuara

Për të rritur transparencën dhe efikasitetin e punës në gjykata, projekti SMIL që implementohet në gjykata për të avancuar dhe zhvilluar raportohet statistikore në bashkëpunim me ekspertë nga projekti KOSEJ II DHE JSSP kanë dizajnuar raporte statistikore që janë të avancuara në bazë të indikatorëve të CEPEJ. Në këtë mënyrë është mundësuar mbledhja më efektive e të dhënave për të monitoruar punën e gjyqtarëve dhe gjykatave në përgjithësi.

Këto raportë të avancuara do të bëjnë të mundur mbledhjen e numrit më të madh të të dhënave për punën e gjykatave dhe trajtimin e lëndëve në sistemin gjyqësor në Kosovë.

Lajmin e plotë e shihni tek Këshilli Gjyqësor i Kosovës.