Në një takim të datës 31 dhjetor 2020 në Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGjK) është prezantuar raporti informues i përdorimit të Sistemit për Menagjim Informativ të Lëndëve (SMIL) dhe ndërlidhja e sistemeve të Policisë, sistemit të prokurorisë dhe atij të gjykatave me këtë sistem. Regjistrimi i lëndëve të vjetra penale, civile, administrative dhe ekonomike në SMIL të Gjykatave Themelore në Prishtinë kishte perfunduar më datë 12 dhjetor 2019. Projekti kishte planifikuar të regjistroj të gjitha lëndet brenda këtyre gjykatave gjatë vitit...

Pas dy përpjekjeve të njëpasnjëshme, Agjencia e Kosovës për Intelegjencë (AKI) ka refuzuar qasjen në informata publike për organizatën jo-qeveritare Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS) duke shkelur Kushtetutën dhe ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës. Më 16 korrik 2019, YIHR KS i është drejtuar AKI-së me kërkesë për qasje në informata publike të këtij institucioni, duke kërkuar këto informata: Sa raste i ka përgjuar AKI-ja gjatë vitit 2018 dhe sa persona janë përgjuar gjatë vitit 2018? Kërkesa e bazuar në Ligjin nr....

Departamenti Special i Gjykatës së Apelit e ka ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren me të cilin të akuzuarit për krime lufte R.SH i ulet dënimi nga 14 vjet bugim sa ishte gjykuar në 10 vjet. Lexoni lajmin e plotë në linkun në vazhdim.https://apeli.gjyqesori-rks.org/2019/12/26/te-akuzuarit-per-krime-lufte-i-zbutet-denimi/?fbclid=IwAR01Q2VKoEqUWk5D2BHt3Zn4ODbpVUD_siiFSV8oz-KmWzKRrAgN7mX6guU ...