Gjatë këtyre ditëve pos që kemi folur për vlerën e Kushtetuës, një rëndësie të veçantë po i kushtojmë dhe rastet e e shkeljes së saj.  E drejta në jetë, e drejta për gjykim të drejtë, ndalimi i diskriminimit e barazia para ligjit janë vetëm disa nga të drejtat të cilat janë shkelur në shkallë mjaftë të lartë nga institucionet shtetërore të Kosovës. Në ditën e fundit të shënimit të javës së  Kushtetutës, ju mund të lexoni më poshtë për shkelejn e...

Shkalla e parë , Gjykata Themelore Gjykatat Themelore janë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet. Kështu për shembull nëse ju keni përjetuar një aksident me veturë dhe nga ky aksident keni pësuar lëndime trupore dhe dëmtim të automjetit, me ç'rast kërkoni kompenzim të dëmit nga kompania siguruese. Në këtë rast, ju mund t'i drejtoheni Gjykatës Themelore me kërkesën për kompenzim dëmi, në qoftë se dicka e tillë nuk është realizuar vullnetarisht nga kompania siguruese. Shkalla e dytë, Gjykata...

Sot, Kosova shënon Ditën e Kushtetutës, një datë shumë e rëndësishme për mbarëvajtjen dhe funksionalizimin e shtetit, duke marrë parasysh fuqinë dhe rolin e saj në një shtet demokratik, si Kosova. Një ndër kapitujt më të rëndësishëm në Kushtetutën e Kosovës është kapitulli II në të cilin janë të përcaktuara të drejtat fundamentale të njeriut, e këto të drejta njihen edhe me akte të tjera ndërkombëtare. Ndonëse roli i shtetit është proaktiv në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, praktika shpesh...