Shkalla e parë , Gjykata Themelore Gjykatat Themelore janë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet. Kështu për shembull nëse ju keni përjetuar një aksident me veturë dhe nga ky aksident keni pësuar lëndime trupore dhe dëmtim të automjetit, me ç'rast kërkoni kompenzim të dëmit nga kompania siguruese. Në këtë rast, ju mund t'i drejtoheni Gjykatës Themelore me kërkesën për kompenzim dëmi, në qoftë se dicka e tillë nuk është realizuar vullnetarisht nga kompania siguruese. Shkalla e dytë, Gjykata...

Sot, Kosova shënon Ditën e Kushtetutës, një datë shumë e rëndësishme për mbarëvajtjen dhe funksionalizimin e shtetit, duke marrë parasysh fuqinë dhe rolin e saj në një shtet demokratik, si Kosova. Një ndër kapitujt më të rëndësishëm në Kushtetutën e Kosovës është kapitulli II në të cilin janë të përcaktuara të drejtat fundamentale të njeriut, e këto të drejta njihen edhe me akte të tjera ndërkombëtare. Ndonëse roli i shtetit është proaktiv në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, praktika shpesh...

Gjatë javës për shënimin e Ditës së Kushtetutës, e cila është më 9 prill, ne do të vazhdojmë të ndajmë raste të shkeljes së saj nga institucionet shtetërore në Kosovë.  Diskrimini si fenomen në shoqërinë tonë paraqitet në forma të shumta e sidomos ndaj grupeve/komuniteteve të caktuara shoqërore. Mirëpo, pos diskriminimit i cili shfaqet në këtë formë, Kosova është ballafaquar dhe me diskriminim i cili ka buruar nga vet ligji/aktet nënligjore. Për këtë ju mund të lexoni më poshtë, se si...