Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka publikuar raportin “Dështimi i gjykatave në mbushjen e Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit”. Hulumtuesit nga IKD, deklaruan se nga analiza e këtij raportit del se gjykatat nuk kanë zbatuar Ligjin për Kompensimin e Viktimave të Krimit dhe nuk i kanë qëndruar afër viktimave. Kjo organzatë ka analizuar 370 aktgjykime nga gjykatat, 185 prej tyre të vitit 2018, dhe nga analizat e tyre është vërtetuar se 50 për qind e rasteve nuk është zbatuar Ligji për Kompensimin e Viktimave. Disa...

Pasqyra e përformancës së gjyqësorit rritë llogaridhënjen dhe transparencen e gjyqësorit duke paraqitur të dhëna të qasshme nëpërmjet indikatorëve kyç të përformancës së gjykatave. Për më shumë kliko këtu. ...

Më 17 maj 2020, në Prishtinë, u shënua Dita Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë.  Në këtë ditë Institucioni i Avokatit të Popullit tërhoqi vëmendjen tek personat e grupit LGBT si një ndër grupet me të drejtat më të cënuara në vend.  Ky institucion ka pëmendur se garancitë kushtetuese për të drejtat e njeriut janë vlerat themelore për një shoqëri demokratike dhe se Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi parasheh kornizën e përgjithshme për mbrojtje nga diskriminimi dhe konkretizon dispozitat e parapra...