Institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë ka lëshuar Komunikatë për Media në lidhje me publikimin e Mendimin Juridik ex-officio nr.148/2020 për identitetin ligjor të personave të paregjistruar. Sipas e analizës së kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare nga ky institucion del se mossigurimi i identitetit ligjor të personave në fjalë përbën shkelje të të drejtave të njeriut, më saktësisht të drejtave të fëmijëve, prandaj rastet e tilla duhet të trajtohen me prioritet dhe në kohë të arsyeshme nga gjykatat në Kosovë. Ky Mendim...

Sipas nenit 183, paragrafi 2, të Kodit Penal të Kosovës, ngacmimi seksual nënkupton cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, joverbale ose fizike të natyrës seksuale, me qëllim të cënimit të dinjitetit dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht frikësues, armiqësor, degradues ose poshtërues. Mungesa e edukimit tonë si shoqëri në përgjithesi ka rritur numrin e ngacmimeve seksuale, ngacmime që në përgjithsi vinë nga ana e djemve dhe burrave me fjalë te ndryshme dhe presione seksuale ndaj vajzave dhe...

Në kuadër të projektit “Te rinjtë për Drejtësi” 20 të rinjë e të reja filluan praktikën gjashtë mujore nëpër Gjykatat Themelore në Pejë, Gjakovë, Prishtinë dhe Ferizaj. Sipas raportit të gjithsecili/ës muaji i parë ka rezultuar me sukses. Te gjithë praktikatët kanë qenë të angazhuar nëpër departamente të ndryshme gjyqësore (civile dhe penale), si dhe disa prej tyre kanë qenë të angazhuar në administatën gjyqësore dhe në zyrën për menaxhimin e lëndëve. Ata gjithashtu, janë angazhuar në mbajtjen e procesverbaleve gjatë seancave, përpilimin e ftesave si dhe akteve të tjera...