Sipas raportimit të Drejtësia Sot, Gjykata Themelore në Pejë nuk ka respektuar afatet ligjore për caktimin e shqyrtimit gjyqësor në një rast për veprën penale të “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Pas ngritjes së aktakuzës për këtë rast kanë kaluar 47 ditë dhe nuk është caktuar seanca për shqyrtimin fillestar, duke shkelur Kodin e Procedurës Penale në të cilin thuhet se pas ngritjes së aktakuzës gjykata duhet të caktojë shqyrtimin fillestar brenda afatit prej tridhjetë ditëve. Për më shumë, mos respektimi...

Gjatë aktivitetit Living Library të organizuar në Ferizaj, Kamenicë dhe Lipjan në kuadër të projektit “Mbrojtja e të drejtave ekonomike dhe sociale gjatë dhe pas pandemisë Covid-19”, të rinj kanë folur mbi ndikimin që ka pasur pandemia në jetën e tyre. Pasi pandemia ka rrezikuar kryesisht të gjitha të drejtat ekonomike dhe sociale për shkak të mbylljes së vendeve të punës dhe tranzicionit të sistemit arsimor, ky aktivitet ka vënë në pah sfidat me të cilat të rinjtë janë ballafaquar gjatë...

Me datë 30 dhjetor të vitit të kaluar ishte ngritur një aktakuzë nga Prokuroria Themelore në Prishtinë për veprën penale të “Keqpërdorimit të pozitës apo Autoritetit zyrtar”.  Lidhur me këtë rast ishte mbajtur një seancë e shqyrtimit fillestar në maj të këtij viti, andaj në artikullin e Drejtësia Sot shtjellohet si gjykata ka shkeluar Kodin e Procedurës Penale i cili specifikon që shqyrtimi fillestar duhet të mbahet 30 ditë pas ngrijes së një aktakuze. Për më shumë kjo shkel edhe të...