Është bërë e ditur nga Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial finalizimi i draft-Rregullores për avancim dhe transferim të prokurorëve të shtetit. Ky akt nënligjor ka si qëllim të përcaktoj kriteret dhe procedurat për të transferuar dhe avancuar prokurorët e shtetit në gjithë nivelet. Ky draft për komente dhe rekomandime është dërguar nga Komisioni tek shoqëria civile dhe akterët tjerë që monitorojnë sistemin prokurorial të Kosovës. Gjithashtu, është bërë e ditur se është trajtuar edhe kërkesa për të rishikuar tarifat për...

Është publikuar raporti vjetor për sundim të ligjit në Evropë nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) në të cilin Institucioni i Avokatit të Popullit është anëtar nga viti 2013. Ky raport sjell bashkë raportet e vendeve anëtarë që janë përpiluar nga monitorimi dhe raportimi i të drejtave të njeriut duke marrë për bazë përparësitë strategjike kombëtarë të shteteve. Raporti tregon sfidat lidhur me sundimin e ligjit në Evropë me disa gjetje kryesore që përfshijnë çështjet...

YIHR KS si pjesë e komitetit hartues së Raportit të Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë për vitin 2020, u takua me Kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti së bashku me përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me të drejtat e njeriut për të diskutuar mbi të gjeturat dhe rekomandimet nga raporti. Gjatë takimit është biseduar për mundësitë për të rritur bashkëpunimin mes organizatave të shoqërisë civile dhe qeverisë për të avancuar të drejtat e njeriut. Ndër...