Është publikuar raporti vjetor për sundim të ligjit në Evropë nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) në të cilin Institucioni i Avokatit të Popullit është anëtar nga viti 2013. Ky raport sjell bashkë raportet e vendeve anëtarë që janë përpiluar nga monitorimi dhe raportimi i të drejtave të njeriut duke marrë për bazë përparësitë strategjike kombëtarë të shteteve. Raporti tregon sfidat lidhur me sundimin e ligjit në Evropë me disa gjetje kryesore që përfshijnë çështjet...

YIHR KS si pjesë e komitetit hartues së Raportit të Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë për vitin 2020, u takua me Kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti së bashku me përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me të drejtat e njeriut për të diskutuar mbi të gjeturat dhe rekomandimet nga raporti. Gjatë takimit është biseduar për mundësitë për të rritur bashkëpunimin mes organizatave të shoqërisë civile dhe qeverisë për të avancuar të drejtat e njeriut. Ndër...

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës në rastin Klan Kosova YIHR KS tashmë ka marrë formën e plotfuqishme pas mos-përdorimit të mjeteve të jashtëzakonshme juridike nga paditësi. Youth Initiative for Human Rights (YIHR KS) është e lumtur që roli i shoqërisë civile në kritikimin e figurave publike nuk është cënuar me ndonjë vendim kontravers dhe për më tepër liria e shprehjes për organizatat joqeveritare është konsoliduar, ndonëse me një procedurë gjyqësore që zgjati rreth 11 vite. Në maj të vitit 2010,...