Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar një infografikë lidhur me gjetjet e monitorimit të punës së Qeverisë që nga marsi deri në gusht të vitit 2021. Gjetjet tregojnë që Qeveria nuk ka përmbushur planin legjislativ pasi numri më i madh i ligjeve që janë miratuar janë bartur nga qeveria paraprake. Nga 32 ligje të miratuara, tre ligje janë të reja kurse tre të tjera janë plotësim – ndryshime, ndërsa rreth 26 janë të bartura nga plani legjislativ i qeverisë së...

Në mbledhjen e 31 të Qeverisë së Republikës së Kosovës janë shqyrtuar dhe miratuar pesë projektligje ndër të cilat edhe projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Ndihmë Juridike Falas që do të përfshijë edhe dhjetë kategori që do të përfitojnë nga ndihma juridike falas. Ndër të tjera në këtë projektligj kategoritë që do të përfitojnë nga ndihma juridike falas janë viktimat e dhunës në familje, viktimat që janë dëshmitarë të dhunës në varësi të viktimave të dhunës në familje,...

Është mbajtur konsultimi publik nga Këshilli për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës ku janë diskutuar komentet dhe rekomandimet lidhur me draftin final për Rregulloren për Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve të Shtetit raporton Drejtesia Sot. Ky komision ka diskutuar komentet dhe rekomandimet e shoqërisë civile si dhe të akterëve ndërkombëtarë që monitorojnë sistemin prokurorial në Kosovë. Drejtësia Sot ka dhënë 13 komente për këtë draft rregullore për të cilat gjeni më shumë informata KËTU....