Është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe Fondacionit Rene Cassin- Institutit Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut me qëllim krijimin e kornizës së bashkëpunimit në mes palëve. Ky memorandum synon konsolidimin e Fakultetit Juridik në fushën e të drejtës ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut, të drejtën humanitare dhe penale ndërkombëtare përmes shfrytëzimit të  ekspertizës të Fondacionit, si dhe duke bërë të mundur organizimin trajnimeve, konferencave dhe pjesëmarrjen e studentëve nga Fakulteti...

Ministrina e Drejtësisë ka bërë të ditur se është mbajtur grupi punues për finalizmin e projektligjin për të kompenzuar viktimat e krimit në të cilin janë adresuar komentet dhe propozimet që janë dhënë gjatë konsultave të mëhershme dhe nga publiku. Zëvendësministrja e Drejtësisë Nita Shala ka thënë që ky projektligj e bën programin për kompenzimin e viktimave të krimit më funksional dhe jep më shumë mbështetje për këto viktima. Gjithashtu Zëvendësministrja ka thënë që ndryshim-plotësimi i ligjit ka lehtësuar procedurat për...

Në një tryezë të rrumbullakët të organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë ditës së djeshme me përfaqësues nga sistemi i drejtësisë janë diskutuar sfidat për zbatimin e ligjit për t’u mbrojtur nga diskriminimi. Avokati i Popullit Naim Qelaj ka thënë që diskutimi ka për qëllim që të promovohet më shumë ky ligj dhe të identifikohet pse nuk ka zbatimin e duhur nga insitutcionet e drejtësisë. Gjithashtu, Qelaj ka thënë se duhet të vetëdijësohen qytetarët për ligjin dhe për përfitimet...