Është mbajtur takimi i parë i Komitetit Drejtues pas miratimit të Strategjisë për Sundimin e Ligjit është njoftuar në webfaqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Me këtë rast është lansuar edhe fillimi i zbatimit të Strategjisë dhe është diskutuar rreth hapave të ndërmarrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ministria e Drejtësisë, Këshilli Prokurorial dhe të tjera insititucione që janë përfshirë në zbatimin e Strategjisë. Lexoni lajmin e plotë KËTU....

Në mbledhjen e Qeverisë është prezantuar Strategjia Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave për vitin 2022 – 2026 nga Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu bëhet e ditur në webfaqen e Ministrisë së Drejtësië. Strategjia ka për qëllim luftën ndaj dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave dhe ka katër objektiva që ndër të tjera përfshijnë identifikimin e dhunës, harmonizimin e politikave me standardet ndërkombëtare, si dhe sigurimin e shërbimeve mbështetëse për viktimat. Detaje më të hollësishme gjeni...

Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka paraqitur për shqyrtim dhe miratim projektligjin për Pronën Publike në mbledhjen e Qeverisë të datës 12 janar është njoftuar në webfaqen e Ministrisë. Projektligji rregullon të drejtën e pronës publike dhe të drejtat tjera pasurore në Kosovë dhe për nësit e vetëqeverisjes lokale. Ky projektligj ka për synim që ndër të tjera të rregullojë disa çështje si më poshtë: Te përcaktoj parimet e administrimit me pronën publike; Të përcaktojë objektin e të pronës publike. ...