Sistemi arsimor të cilit ne i përkasim, përveç pikave të forta të cilat i posedon, ka edhe zbrazëtira të shumta për të cilat nuk arrin ti plotësoj. Një ndër shtyllat e dobëta të kësaj sfere të studimit, është ana praktike e doktrinës. Pjesën teorike të asaj që synojmë ta perfeksionojmë, nuk e arrijmë dot si rrjedhojë e mungesës së dukshme e anës praktike. Unë si studente, gjatë tre viteve të studimeve të mija të drejtësisë, nuk kam arritur të kuptoj se...

Ekzistenca e të drejtës, është diçka më ndryshe, nga realizimi apo implementimi i saj praktik. Në realitet, shpesh ndodhë që për disa gjëra, të cilat mendojmë që i kemi të njohura,  të dalin shumë më ndryshe! Programi i ofruar nga YIHR KS, është përvoja më eklatante dhe më përfaqësuese e këtyre ‘’ndodhive’’. Andaj për këtë dhe shumë arsye të tjera, u’a rekomandoj të gjithë të interesuarve potencialë ndjekjen e këtij programi. Nëse jeni të interesuar për punën e institucioneve të...

Eksperienca ime  si  monitoruese  në  seanca  gjyqësore  ka  qenë  e  shkëlqyer. Gjatë  ndjekjes  së  seancave  e  kam  parë  se  si  zbatohet  në  praktikë  ajo  çka  ne  e kemi  mësuar  në  teori. Çdo ditë kur shkoja në gjykatë  para  se  t’ia  niste seanca  gjyqtarët  dhe  prokurorët  e  seancave  në  çështjet  penale  përgatiteshin  paraprakishit  lidhur  me  lëndën. Pastaj, gjatë  seancës  gjyqtari  gjithmonë  i  informonte  palët  për  të  drejtat  e  tyre, edhe  pas  leximit  të  aktakuzës  i  pyeste  palët  a  e  kanë  kuptuar aktakuzën ...