Po du me e nda me juve eksperiencën time gjatë monitorimit të seancave gjyqësore të mundësuara nga organizta YIHR KS, që unë e kam kryer në Gjykatën Themelore në Ferizaj, e ku kam bërë monitorimin e 10 seancave gjyqësore. Kam pasur mundësinë të bëj monitorim të seancave nga departamente të ndryshme si ajo penale,civile apo edhe në lëmi të tjera të cilat nuk i kemi pasë të caktuara se ku duhet t’i kryejmë, pra varësisht prej lëmisë në të cilën na...

Po du me e nda bashkë me juve eksperiencën time gjatë monitorimit të seancave gjyqësore, që unë e kam kryer në Gjykatën Themëlore në Gjakovë, e ku kam bërë monitorimin e 14 seancave gjyqësore, edhe pse në program ishte e paraparë të monitoroheshin 10. Kam pasur mundësinë të bëj monitorim të seancave nga departamente të ndryshme si ajo penale të lehta, të rënda, civile, kundërvajtëse, dhe departamenti i krimëve të rënda. Kryesisht seancat kanë filluar në kohën e paraparë, më pjesëmarrës...

Programi për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatat Themelore  ka qenë një praktikë shumë e mirë për mua përmes se cilës unë kam arritur që të marr më shumë njohuri rreth procesit të zhvillimit të seancave. Me anë të kësaj praktike kam pasur mundësinë që ta shoh  nga afër procedurën prej fillimit të seancave, zhvillimin e tyre e deri në përfundim. Duke pasur parasysh që si studente e vitit të dytë në Fakultetin Juridik- Universiteti i Prishtinës nuk na ofrohën...