Për ne si studentë të drejtësisë, është e rëndësishme që njohuritë e fituara gjatë universitetit t’i përvetësojmë edhe në aspektin praktik, duke pasur mundësi që të shohim nga afër të praktikuara teoritë e mësuara. Një nga programet që na mundësoj këtë është Programi për monitorimin e seancave gjyqësore,i realizuar nga Youth Initiative for Human Rights- YIHR KS. Mundësitë si, Programi për Monitorimin e seancave gjyqësore i YIHR KS, për studentët e Fakultetit Juridik janë mundësi që nuk duhet humbur, pasi që...

Gjatë muajit shkurt kam filluar një program të monitorimit në YIHR KS për monitorimin e seancave gjyqësore, e e cila është edhe përvoja ime e parë e praktikës në gjykata. Gjatë kësaj kohe kam mësuar shumë për sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe punën e gjykatave, gjithashtu kam kuptuar se të qenit avokat nuk përkon fare me portretizimin e jetës së avokatëve në filma dhe seriale, fatkeqësisht as asaj nga seriali "Suits", që ka qenë edhe një ndër motivimet e mia...

Gjatë kësaj kohe të monitorimit të seancave gjyqësore pata mundësinë të shoh vetë funksionim e sistemit tonë gjyqësor, por njëkohësisht t’i shoh nga afër vetë mënyrën e praktikimit dhe implementimit të normave juridike por edhe rolin e subjekteve në procedurë penale. Gjatë monitorimit të seancave gjyqësore kam parë nga afër rolin e palëve në procedurë mënyrën se si fillohet seanca gjyqësore nga trupi gjykues, rolin e prokurorit të shtetit në mënyrën se si argumenton aktakuzën por edhe parashtrimin pyetjeve ndaj...