Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 9)

Të jesh fëmijë i mileniumit të ri, me gjasë në botë mund të jetë privilegj, por në shoqërinë kosovare nuk është e lehtë. Posaqërisht, kur rininë e përjeton si vajzë e komunitetit rom, ashkali apo egjiptian në një shtet të brishtë, në tranzicion dhe ku mospërfillja nga insitutcionet e shtetit të shtyen që të heqësh dorë nga të gjitha ëndrrat për të ardhmen. Këto mendime i shtyp, teksa përgatitem për të shkuar në punë ku jam asistente e mësueses në një...

Nëse flasim për koncepte si të drejtat e njeriut, të drejtat e minoriteteve e veçanërisht për qasshmërinë e tyre në sistemin e drejtësisë së Kosovës, gjëja e parë qe na vjen ndërmend është inferioriteti qe zbatohet si formë ideologjike nga shumica dërrmuese e popullatës. Kjo ndodh si shkak i mos përfilljes që ju behet sidomos minoriteteve e grupeve të margjinalizuara të vendit tonë nga ana e organeve kompetente, pra kjo dukuri frymëzohet nga kokat e shtetit dhe implementohet nga qytetari...

Projekti “Të Rinjtë për Drejtësi” ka përquar mesazhe për të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe qasjen në drejtësi përmes gjashtë muraleve në gjashtë shkolla të mesme në rajonin e Prishtinës, Gjakovës, Pejës dhe Ferizajt gjatë muajit nëntor 2020. Muralet e drejtësisë japin mesazhe për të rinjtë për rëndësinë e së drejtës, për të pasur qasje në drejtësi dhe për t’i inkurajuar të rinjtë për të kërkuar drejtësi. Me miratimin e projektit, kompania që ka realizuar muralet ka zgjedhur...

Gjatë muajit tetor, në kuadër të Programit të Monitorimit të Seancave Gjyqësore 40 studentë të drejtësisë u angazhuan si monitorues të seancave gjyqësore nëpër gjykatat themelore në Kosovë. Programi pati për qëllim përfshirjen e të rinjve në sistemin e drejtësisë përmes monitorimitt të dhjetë seancave gjyqësore, duke i’u dhënë studentëve qasje direkte në departamente të ndryshme të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Gjykatës Themelore në Gjakovë, Gjykatës Themelore në Pejë dhe Gjykatës Themelore në Ferizaj. Programit të Monitorimit të Seancave Gjyqësore i...

Në kuadër të projektit “Te rinjtë për Drejtësi” 20 të rinjë e të reja filluan praktikën gjashtë mujore nëpër Gjykatat Themelore në Pejë, Gjakovë, Prishtinë dhe Ferizaj. Sipas raportit të gjithsecili/ës muaji i parë ka rezultuar me sukses. Te gjithë praktikatët kanë qenë të angazhuar nëpër departamente të ndryshme gjyqësore (civile dhe penale), si dhe disa prej tyre kanë qenë të angazhuar në administatën gjyqësore dhe në zyrën për menaxhimin e lëndëve. Ata gjithashtu, janë angazhuar në mbajtjen e procesverbaleve gjatë seancave, përpilimin e ftesave si dhe akteve të tjera...

Gjatë këtyre ditëve pos që kemi folur për vlerën e Kushtetuës, një rëndësie të veçantë po i kushtojmë dhe rastet e e shkeljes së saj.  E drejta në jetë, e drejta për gjykim të drejtë, ndalimi i diskriminimit e barazia para ligjit janë vetëm disa nga të drejtat të cilat janë shkelur në shkallë mjaftë të lartë nga institucionet shtetërore të Kosovës. Në ditën e fundit të shënimit të javës së  Kushtetutës, ju mund të lexoni më poshtë për shkelejn e...

Shkalla e parë , Gjykata Themelore Gjykatat Themelore janë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet. Kështu për shembull nëse ju keni përjetuar një aksident me veturë dhe nga ky aksident keni pësuar lëndime trupore dhe dëmtim të automjetit, me ç'rast kërkoni kompenzim të dëmit nga kompania siguruese. Në këtë rast, ju mund t'i drejtoheni Gjykatës Themelore me kërkesën për kompenzim dëmi, në qoftë se dicka e tillë nuk është realizuar vullnetarisht nga kompania siguruese. Shkalla e dytë, Gjykata...

Sot, Kosova shënon Ditën e Kushtetutës, një datë shumë e rëndësishme për mbarëvajtjen dhe funksionalizimin e shtetit, duke marrë parasysh fuqinë dhe rolin e saj në një shtet demokratik, si Kosova. Një ndër kapitujt më të rëndësishëm në Kushtetutën e Kosovës është kapitulli II në të cilin janë të përcaktuara të drejtat fundamentale të njeriut, e këto të drejta njihen edhe me akte të tjera ndërkombëtare. Ndonëse roli i shtetit është proaktiv në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, praktika shpesh...

Gjatë javës për shënimin e Ditës së Kushtetutës, e cila është më 9 prill, ne do të vazhdojmë të ndajmë raste të shkeljes së saj nga institucionet shtetërore në Kosovë.  Diskrimini si fenomen në shoqërinë tonë paraqitet në forma të shumta e sidomos ndaj grupeve/komuniteteve të caktuara shoqërore. Mirëpo, pos diskriminimit i cili shfaqet në këtë formë, Kosova është ballafaquar dhe me diskriminim i cili ka buruar nga vet ligji/aktet nënligjore. Për këtë ju mund të lexoni më poshtë, se si...

Të drejtat e njeriut, struktura e institucioneve të rëndësishme shtetërore e institute të tjera bazë për mirëfunksionimin e shtetit përcaktohen me Kushtetutën e Kosovës. E miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, organ që pasqyron përfaqësimin e popullit, Kushtetuta është akti më i lartë në shtet i cili akt në mënyrë gjenerale vendosë kornizën e të gjitha çështjeve fundamentale për vendin, ku më pasë këto çështje jetësohen përmes ligjeve. Të gjitha ligjet e tjera të cilat nxjrren në Kuvendin e Kosovës kanë...