Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 8)

Po du me e nda me juve eksperiencën time gjatë monitorimit të seancave gjyqësore të mundësuara nga organizta YIHR KS, që unë e kam kryer në Gjykatën Themelore në Ferizaj, e ku kam bërë monitorimin e 10 seancave gjyqësore. Kam pasur mundësinë të bëj monitorim të seancave nga departamente të ndryshme si ajo penale,civile apo edhe në lëmi të tjera të cilat nuk i kemi pasë të caktuara se ku duhet t’i kryejmë, pra varësisht prej lëmisë në të cilën na...

Po du me e nda bashkë me juve eksperiencën time gjatë monitorimit të seancave gjyqësore, që unë e kam kryer në Gjykatën Themëlore në Gjakovë, e ku kam bërë monitorimin e 14 seancave gjyqësore, edhe pse në program ishte e paraparë të monitoroheshin 10. Kam pasur mundësinë të bëj monitorim të seancave nga departamente të ndryshme si ajo penale të lehta, të rënda, civile, kundërvajtëse, dhe departamenti i krimëve të rënda. Kryesisht seancat kanë filluar në kohën e paraparë, më pjesëmarrës...

Programi për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatat Themelore  ka qenë një praktikë shumë e mirë për mua përmes se cilës unë kam arritur që të marr më shumë njohuri rreth procesit të zhvillimit të seancave. Me anë të kësaj praktike kam pasur mundësinë që ta shoh  nga afër procedurën prej fillimit të seancave, zhvillimin e tyre e deri në përfundim. Duke pasur parasysh që si studente e vitit të dytë në Fakultetin Juridik- Universiteti i Prishtinës nuk na ofrohën...

Sistemi arsimor të cilit ne i përkasim, përveç pikave të forta të cilat i posedon, ka edhe zbrazëtira të shumta për të cilat nuk arrin ti plotësoj. Një ndër shtyllat e dobëta të kësaj sfere të studimit, është ana praktike e doktrinës. Pjesën teorike të asaj që synojmë ta perfeksionojmë, nuk e arrijmë dot si rrjedhojë e mungesës së dukshme e anës praktike. Unë si studente, gjatë tre viteve të studimeve të mija të drejtësisë, nuk kam arritur të kuptoj se...

Ekzistenca e të drejtës, është diçka më ndryshe, nga realizimi apo implementimi i saj praktik. Në realitet, shpesh ndodhë që për disa gjëra, të cilat mendojmë që i kemi të njohura,  të dalin shumë më ndryshe! Programi i ofruar nga YIHR KS, është përvoja më eklatante dhe më përfaqësuese e këtyre ‘’ndodhive’’. Andaj për këtë dhe shumë arsye të tjera, u’a rekomandoj të gjithë të interesuarve potencialë ndjekjen e këtij programi. Nëse jeni të interesuar për punën e institucioneve të...

Eksperienca ime  si  monitoruese  në  seanca  gjyqësore  ka  qenë  e  shkëlqyer. Gjatë  ndjekjes  së  seancave  e  kam  parë  se  si  zbatohet  në  praktikë  ajo  çka  ne  e kemi  mësuar  në  teori. Çdo ditë kur shkoja në gjykatë  para  se  t’ia  niste seanca  gjyqtarët  dhe  prokurorët  e  seancave  në  çështjet  penale  përgatiteshin  paraprakishit  lidhur  me  lëndën. Pastaj, gjatë  seancës  gjyqtari  gjithmonë  i  informonte  palët  për  të  drejtat  e  tyre, edhe  pas  leximit  të  aktakuzës  i  pyeste  palët  a  e  kanë  kuptuar aktakuzën ...

Gjykata është ndër vendet më të shenjta, ku ndahet e vërteta nga gënjeshtra. Gjykatën e vizitova për herë të parë gjatë këtij aktiviteti, pasi më herët nuk kisha pasur rastin që të shkoja. Ndjekja e këtyre seancave ishte mjaft atraktive dhe më la shum përshtypje pozitive. Kam ndjekur më shumë se dhjetë seanca gjat këtij aktiviteti dhe mund të them se më kanë rritur profesionalisht, poashtu më kanë dhënë një ndihmesë mjaft të madhe sa i përket edhe profesionit që unë kam...

Kjo periudhë që kaluam gjatë monitorimit të seancave gjyqësore më vuri  përballë me diçka plotësisht të re, po edhe pse një studente e drejtimit juridik eksperienca që përjetova në këto ditë më shfaqën drejtësinë e vërtetë të Kosovës. Deri më tani drejtësinë e punën e gjykatave, prokurorëve, mbrojtësve (avokatëve) e kemi parë dhe mësuar vetëm përmes shkrimeve në libër dhe fjalëve të profesorëve, gjatë ligjeratave  Kodi Penal e Kodi i Procedurës Penale ishin vetëm një ligj në letër, por tani jo...

Në kuader të këtij Projekti për  monitorimin e seancave gjyqësore ne përfitojmë njohuri sa I përket sistemit të drejtësisë Duke u angazhuar në monitorimin e seancave gjyqësore dhe duke u kyçur në diskutime profesionale mbi Drejtësinë Tranzicionale në këtë mënyre, ne i plotësojnë njohuritë e tona  teorike me punë praktike. Si rezultat i monitorimit të seancave gjyqësore dhe duke e analizuar dokumentacionin gjyqësor, ne mësohemi për të përgatitë analizën e secilit gjykim pas përfundimit të procesit gjyqësor. Po ashtu merr mësime cilësore nga...

Si një studente e vitit të parë në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, një eksperiencë e tillë ishte më se esenciale. Përveç se isha e gatshme të raportoja çfarëdo shkelje që shihja, të mësosh diçka në mënyrë shumë formale nuk është e mjaftueshme, andaj pata rastin edhe të shoh për nga afër një profesion që me shumë gjasa do t’a ushtroj në një të ardhme të afërt. Sistemi i drejtësisë fatkeqësisht ka shumë mangësi në vendin tonë dhe për...