Blog Shqip

Home / Blog Shqip (Page 7)

Gjykatat, vendi ku ndahet drejtësia. Ku përcaktohet çka është e drejtë e çka jo, kush është fajtor e kush i pafajshëm. Institucion i lavdishëm e me rëndësi të madhe. Aty ku ka shumë rregull e jo çdo kush mund të hyjë, e kush hynë duhet tu përmbahet strikt rregullave të tyre. Kështu e parafëtyroja gjykatën para se të shkoja e për disa ditë radhazi të më bëhej punë e obligim monitorimi në ndarjen e drejtësisë. Eksperienca ime në gjykate ka qenë prej...

Drejtësia duhet me sundu botën, kjo është ajo që e kam besu qysh se prej kam qenë fëmi, e që një ditë kam me punu për të nuk e kam besu, Kjo dëshirë më ka lindë prej se kam pa shtetin në të ciën jam rritur dhe vazhdoj të jetoj e nga padrejtësitë që mundohen me m’ba përvete, andaj e mora edhe rrugën në këtë profesion. Si studente e fakultetit juridik që jam pothuajse në përfundim, nga ky rast më është dhënë...

Si monitoruese në seanca gjyqësore pata shumë kënaqësi edhe të mirresha me monitorim të seancave gjyqësore por edhe me njohjen e personave të rinj si gjykatës, prokurorë, avokatë e praktikantë të ndryshëm. Pata një eksperiencë mjaft të mirë, u ndjeva më e forcuar dhe e lehtësuar në aspektin profesional. Mësova edhe shumë gjëra nga praktika të cilat veçse i kemi mësuar në anën teorike. Fitova edhe përvojë dhe më shumë vetëbesim për të ardhmen dhe besoj që është një eksperiencë...

Për ne si studentë të drejtësisë, është e rëndësishme që njohuritë e fituara gjatë universitetit t’i përvetësojmë edhe në aspektin praktik, duke pasur mundësi që të shohim nga afër të praktikuara teoritë e mësuara. Një nga programet që na mundësoj këtë është Programi për monitorimin e seancave gjyqësore,i realizuar nga Youth Initiative for Human Rights- YIHR KS. Mundësitë si, Programi për Monitorimin e seancave gjyqësore i YIHR KS, për studentët e Fakultetit Juridik janë mundësi që nuk duhet humbur, pasi që...

Gjatë muajit shkurt kam filluar një program të monitorimit në YIHR KS për monitorimin e seancave gjyqësore, e e cila është edhe përvoja ime e parë e praktikës në gjykata. Gjatë kësaj kohe kam mësuar shumë për sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe punën e gjykatave, gjithashtu kam kuptuar se të qenit avokat nuk përkon fare me portretizimin e jetës së avokatëve në filma dhe seriale, fatkeqësisht as asaj nga seriali "Suits", që ka qenë edhe një ndër motivimet e mia...

Gjatë kësaj kohe të monitorimit të seancave gjyqësore pata mundësinë të shoh vetë funksionim e sistemit tonë gjyqësor, por njëkohësisht t’i shoh nga afër vetë mënyrën e praktikimit dhe implementimit të normave juridike por edhe rolin e subjekteve në procedurë penale. Gjatë monitorimit të seancave gjyqësore kam parë nga afër rolin e palëve në procedurë mënyrën se si fillohet seanca gjyqësore nga trupi gjykues, rolin e prokurorit të shtetit në mënyrën se si argumenton aktakuzën por edhe parashtrimin pyetjeve ndaj...

Po du me e nda me juve eksperiencën time gjatë monitorimit të seancave gjyqësore të mundësuara nga organizta YIHR KS, që unë e kam kryer në Gjykatën Themelore në Ferizaj, e ku kam bërë monitorimin e 10 seancave gjyqësore. Kam pasur mundësinë të bëj monitorim të seancave nga departamente të ndryshme si ajo penale,civile apo edhe në lëmi të tjera të cilat nuk i kemi pasë të caktuara se ku duhet t’i kryejmë, pra varësisht prej lëmisë në të cilën na...

Po du me e nda bashkë me juve eksperiencën time gjatë monitorimit të seancave gjyqësore, që unë e kam kryer në Gjykatën Themëlore në Gjakovë, e ku kam bërë monitorimin e 14 seancave gjyqësore, edhe pse në program ishte e paraparë të monitoroheshin 10. Kam pasur mundësinë të bëj monitorim të seancave nga departamente të ndryshme si ajo penale të lehta, të rënda, civile, kundërvajtëse, dhe departamenti i krimëve të rënda. Kryesisht seancat kanë filluar në kohën e paraparë, më pjesëmarrës...

Programi për monitorimin e seancave gjyqësore në Gjykatat Themelore  ka qenë një praktikë shumë e mirë për mua përmes se cilës unë kam arritur që të marr më shumë njohuri rreth procesit të zhvillimit të seancave. Me anë të kësaj praktike kam pasur mundësinë që ta shoh  nga afër procedurën prej fillimit të seancave, zhvillimin e tyre e deri në përfundim. Duke pasur parasysh që si studente e vitit të dytë në Fakultetin Juridik- Universiteti i Prishtinës nuk na ofrohën...

Sistemi arsimor të cilit ne i përkasim, përveç pikave të forta të cilat i posedon, ka edhe zbrazëtira të shumta për të cilat nuk arrin ti plotësoj. Një ndër shtyllat e dobëta të kësaj sfere të studimit, është ana praktike e doktrinës. Pjesën teorike të asaj që synojmë ta perfeksionojmë, nuk e arrijmë dot si rrjedhojë e mungesës së dukshme e anës praktike. Unë si studente, gjatë tre viteve të studimeve të mija të drejtësisë, nuk kam arritur të kuptoj se...