Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Everything you need to know about your rights

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas (ANJF)  është organ i pavarur i cili si detyrë ka dhënjen e ndihmës juridike falas për personat të cilët nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme dhe si pasojë ju mohohet qasja në drejtësi.

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas funksionon në bazë të Ligjit Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike falas.

Ndihma Juridike falas ipet  për personat të cilët i plotësojnë kushtet të cilat janë paraparë me Ligjin për Ndihmë Juridike Falas dhe kjo ndihmë mund të jetë e tillë si përpilimi i ankesave, padive, lutjeve, dhënja e këshillave ligjore etj.

E drejta për Ndihmë Juridike Falas është e drejtë e cila përcaktohet edhe me Kushtetutën e Kosovës

ANJF i ka zyret e saj në: Prishtinë, Prizre, Gjakovë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj, Pejë.

Zyra e Drejtorit Egzekutiv-Rr Zenel Salihu , NR.30 ,Prishtinë
Tel: 038/200 18 936.
ZRNJF Prishtinë: Rr “Zenel Salihu” , Nr.30
Tel.03820018941

[gmap-embed id=”6813″]

Objekti i Prokurorisë Themelore – Gjilan:
Tel: 0280321134

[gmap-embed id=”6889″]

Objekti i Prokurorisë Themelore- Prizren:
Tel: 029230554

[gmap-embed id=”6885″]

Objekti i Prokurorisë Themelore – Pejë
Tel: 039423698

[gmap-embed id=”6886″]

Objekti I Qendrës për Punë Sociale-Mitrovicë
Tel: 0280534447

[gmap-embed id=”6888″]

Rr.”UÇK” p.n Pallati I Kulturës
Tel: 0390320270

[gmap-embed id=”6887″]

Rr “Dëshmorët e Kombit”, p.n
Tel: 0290323406

[gmap-embed id=”6884″]

Institucionet Tjera