logo
RRETH PROJEKTIT
KONTAKTI

Projekti “Të Rinjët për Drejtësi “ mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan- INL dhe ka filluar të implementohet që nga nëntori i vitit 2018 nga oragnizata Nisma e Të Rinjve për të Drejtat e Njeriut – YIHR KS.

Telefoni

+383 (0) 38 748 018

E-mail

edrejtajem@yihr.org | ksoffice@yihr.org

 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Everything you need to know about your rights

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas (ANJF)  është organ i pavarur i cili si detyrë ka dhënjen e ndihmës juridike falas për personat të cilët nuk kanë mjete financiare të mjaftueshme dhe si pasojë ju mohohet qasja në drejtësi.

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas funksionon në bazë të Ligjit Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike falas.

Ndihma Juridike falas ipet  për personat të cilët i plotësojnë kushtet të cilat janë paraparë me Ligjin për Ndihmë Juridike Falas dhe kjo ndihmë mund të jetë e tillë si përpilimi i ankesave, padive, lutjeve, dhënja e këshillave ligjore etj.

E drejta për Ndihmë Juridike Falas është e drejtë e cila përcaktohet edhe me Kushtetutën e Kosovës

ANJF i ka zyret e saj në: Prishtinë, Prizre, Gjakovë, Mitrovicë, Gjilan, Ferizaj, Pejë.

Zyra e Drejtorit Egzekutiv-Rr Zenel Salihu , NR.30 ,Prishtinë
Tel: 038/200 18 936.
ZRNJF Prishtinë: Rr “Zenel Salihu” , Nr.30
Tel.03820018941

Objekti i Prokurorisë Themelore – Gjilan:
Tel: 0280321134

Objekti i Prokurorisë Themelore- Prizren:
Tel: 029230554

Objekti i Prokurorisë Themelore – Pejë
Tel: 039423698

Objekti I Qendrës për Punë Sociale-Mitrovicë
Tel: 0280534447

Rr.”UÇK” p.n Pallati I Kulturës
Tel: 0390320270

Rr “Dëshmorët e Kombit”, p.n
Tel: 0290323406

Institucionet Tjera